Omröstningar i riksdagen via internet

Motion 2011/12:K286 av Anders Andersson (KD)

av Anders Andersson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en analys och utredning av hur modern teknik kan användas vid omröstningar i riksdagen.

Motivering

Riksdagens arbetsformer måste ständigt utvecklas. Så har det varit om man ser det historiskt. Många förändringar har genomförts. Så bör det vara nu och i framtiden.

Formen för beslutsfattandet är idag knuten till att vi ledamöter finns på plats i kammaren. Och jag har full respekt för att detta bör vara huvudinriktningen också framgent. Efter beredning i utskotten och debatt i kammaren har Sveriges riksdag att ta ställning till de betänkanden och yttranden som föreligger och det görs bäst genom omröstningar i kammaren.

Arbetsmetoden med utkvittning har blivit ett nödvändigt moment för att riksdagen ska fungera året om och för att inte tillfälliga förhinder för enskilda ledamöter ska påverka beslutsfattandet. Jag vill behålla denna arbetsform. Men jag skulle också vilja komplettera den med att man som riksdagsledamot skulle kunna välja att delta i omröstning via internet. Regelverket skulle då kunna vara så uppbyggt att det alltid ska vara minst hälften eller två tredjedelar av riksdagens ledamöter närvarande i kammaren, men att de ledamöter som vill och kan delta i omröstningen via internet skulle få möjlighet till det som alternativ till att begära utkvittning.

Vi lever idag i ett modernt samhälle där olika tekniska lösningar används för arbetsuppgifter i alla olika sektorer. Då är det naturligt att vi moderniserar och använder teknik i ökad utsträckning också när Sveriges riksdag ska fatta beslut.

Stockholm den 3 oktober 2011

Anders Andersson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)