Omprövning av Natura 2000-områden

Motion 2018/19:2016 av Erik Bengtzboe och John Widegren (båda M)

av Erik Bengtzboe och John Widegren (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en automatisk omprövning av Natura 2000-områden bör ske och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige finns idag cirka 4000 Natura2000-områden spridda över hela landet på en total yta av mer än 6miljoner hektar. Natura2000-områdena finns till för att skydda arter och miljöer från utrotning och fastställs i samråd mellan regeringen och EU-kommissionen.

Att jobba med enskilda områden för att värna skyddsvärda miljöer och arter är ett effektivt sätt där små miljöer och områden kan skyddas, utan att ta onödigt stora markarealer i anspråk. Trots det så blir det tilltagande arealer som tas i anspråk och begränsas av Natura2000-klassning.

Natura2000-områdena har bara ett värde så länge skyddsbehovet finns. Om skyddsbehovet upphör, för att skyddsvärd art eller miljö inte längre finns kvar inom området, eller för att de blivit livskraftigare, så lättar inte restriktionerna på området.

Natura2000-områdena borde efter ett tidsintervall, säg 10år, automatiskt omprövas för att kontrollera att skyddsbehovet fortfarande föreligger. Annars bör klassningen upphöra och restriktionerna på området lätta.

Med anledning av det som anförs i motionen föreslår vi att riksdagen tillkännager för regeringen om att automatisk omprövning av Natura2000-områden bör ske.

Erik Bengtzboe (M)

John Widegren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)