Omprövning av beslut kring viltvårdsförvaltningen

Motion 2021/22:1607 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att åter ta upp frågan om viltvårdsuppdraget med EU med syfte att återgå till den modell där Svenska Jägarförbundet får ett bidrag för att sköta jakt- och viltvårdsuppdraget, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Varför förstöra en väl fungerande verksamhet? Regeringen har fattat ett beslutet om att jakt- och viltvårdsuppdraget som legat på Svenska Jägareförbundet sedan 1938 ska upphandlas. Anslaget, pengarna, för att sköta detta kommer ur Viltvårdsfonden. Viltvårdsfonden finansieras i sin tur från de jaktkort som svenska jägare betalar. I dag kostar det statliga jaktkortet 300 kronor men regeringen föreslår nu en höjning till 400 kronor. Det finns ca 293 000 jägare som löser statligt jaktkort så summan som betalas in till Viltvårdsfonden blir 117,2 miljoner kronor.

För några år sedan anmälde en person till EU att jakt och viltvårdsuppdraget borde upphandlas och detta resulterade i att EU-kommissionen ifrågasatte den svenska modellen. Det var här det gick fel. Regeringen borde ha tagit striden med EU då jakt- och viltvårdsuppdraget inte omfattas av reglerna för offentlig upphandling eftersom bidrag inte är upphandlingspliktiga.

Flera jurister som är experter inom offentlig upphandling menar att jakt- och viltvårdsuppdraget är unikt på grund av att det är jägarnas egna pengar som finansierar bidraget och uppdraget. Ett uppdrag som, menar de, under lång tid varit avgörande för en god och fungerande viltvård i Sverige.

Tidigare Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht uppger enligt Svensk Jakt att det inte är EU som är bekymret. Det är Miljöpartiet som hela tiden drivit på i frågan, i alla fall under den tid jag var minister. Allmänna uppdraget har i stora delar fungerat bra. Det är jägarnas pengar som nu andra organisationer vill ha del av, uppger Sven-Erik Bucht till Svensk Jakt.

Nu har regeringen gett Naturvårdsverket i uppdrag att administrera och upphandla det nya uppdraget vilket i sig är olyckligt då förtroendet för Naturvårdsverket hos jägare är lågt. Regeringen säger att Jägarförbundet kommer att få ett organisationsbidrag för att jobba med ett rikstäckande ansvar för landets viltvård. Däremot ska viltövervakning, trafikeftersök och klövviltsförvaltning upphandlas med pengar ur Viltvårdsfonden.

Förutom upphandlingsdelen så har regeringen beslutat att ideella rikstäckande organisationer kan söka organisations- eller verksamhetsbidrag för att utföra åtgärder som främjar viltvården enligt jaktlagens definitioner. Det kan bli så att organisationer som motarbetar jakt kan få pengar ur viltvårdsfonden som finansieras av jägarna. Detta är helt orimligt!

Centerpartiet har under många år drivit att det borde inrättas en Viltmyndighet och hade vi haft en sådan på plats så skulle uppdraget att förvalta Viltvårdsfonden hamnat där istället. Nu uppstår det en situation där Naturvårdsverket ska tolka regeringens beslut och redan nu har man aviserat att alla organisationer kan söka bidrag ur Viltvårdsfonden och det inkluderar även de som motarbetar jakt.

Med tanke på de oklarheter som finns om finansieringen av viltvården ska räknas som grund för upphandling eller bidrag, borde regeringen åter ta upp frågan med EU med målet att ompröva beslutet om krav på upphandlingsförfarande.

Detta bör ges regeringen till känna.

Helena Lindahl (C)

Peter Helander (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)