Omförhandling av avtalet med Nordisk Television AB (TV4)

Motion 1992/93:K407 av Peeter Luksep (m)

av Peeter Luksep (m)
Det avtal som fram till början av 1998 gäller mellan
staten och Nordisk Television AB (TV4) tillkom genom en
politisk kompromiss, där den nya kanalen utsattes för
regleringar betydligt mera långtgående än vad som kunde
förväntas för en fri kanal vid sidan av de statliga.
Erfarenheterna har redan visat att det finns anledning att
omförhandla detta avtal. Det är särskilt de bestämmelser
som påverkar TV4:s ekonomi som inger farhågor.
I första hand bör kravet avskaffas på att TV4 av sina
annonsintäkter skall inleverera en del till staten för stöd till
''public service''-kanalerna. I ett konkurrensförhållande är
detta system både unikt och motbjudande. Det medför
också betydande påfrestningar på TV4:s ekonomi.
De stränga reglerna för annonseringen i TV4 skapar
också ekonomiska problem. Sverige var en av de främsta
tillskyndarna vid skapandet av en TV-konvention med
gemensamma föreskrifter för länderna anslutna till
Europarådet. Vid upprättandet av avtalet mellan staten och
TV4 använde man sig emellertid av bestämmelsen att ett
medlemsland hade möjlighet att införa strängare regler än
dem som fanns inskrivna i konventionen. Detta gäller bl.a.
förbudet för TV4 att sända annonser till barn under 12 år
och möjligheterna att bryta program för annonsinslag,
vilket är en utomordentligt viktig fråga för annonsörerna.
Det finns vidare ingen anledning att generellt förbjuda
annonsering i anslutning till barnprogram oberoende av
vilka produkter eller tjänster som annonseras. Denna fråga
är av avsevärd betydelse för TV4:s intäkter.
Man kan också fråga sig om det är nödvändigt att frångå
konventionens gränssättning när det gäller mängden
annonsering i TV4 (10 % i stället för konventionens 15 %).
Det hör till saken att föreskrifterna i EG:s TV-direktiv
är i ovan berörda avseenden praktiskt taget identiska med
konventionens.
De stränga reglerna för annonseringen innebär att TV4
konkurrensmässigt är i ett markant underläge i förhållande
till de kanaler som har sina sändare utomlands, där
annonseringsreglerna är mindre rigorösa. I detta
sammanhang bör påpekas att TV4 också har en sämre
momssituation än de konkurrenter som sänder från
utlandet.
En annan fråga som bör göras till föremål för
omförhandling är förbudet för TV4 att sända så kallad
åsiktsannonsering.
TV4 har på kort tid lyckats skapa ett förstklassigt
programutbud till TV-tittarnas bästa. Också konkurrensen
med andra TV-kanaler, icke minst med ''public service''-
kanalerna, har varit välgörande för alla parter.
Det vore djupt olyckligt om TV4:s framtid skulle hotas
på grund av de ur finansiell synpunkt belastande
föreskrifterna för företagets verksamhet. En översyn av
vissa delar av gällande avtal bör därför ske snarast.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av att snarast
omförhandla vissa delar av avtalet mellan staten och
Nordisk Television AB (TV4).

Stockholm den 25 januari 1993

Peeter Luksep (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)