Ombyggnad av riksväg 17, Landskrona-Eslöv-E 22

Motion 1992/93:T311 av Gunnar Nilsson och Bo Nilsson (s)

av Gunnar Nilsson och Bo Nilsson (s)
Riksväg 17 mellan Landskrona och Eslöv och vidare med
anslutning till riksväg 23 i Snogeröd och E 22:an i Fogdaröd
har under de senaste 10 åren varit föremål för en etappvis
ombyggnad. Denna ombyggnad har möjliggjorts genom
fram- och omflyttning av ordinarie anslag och genom
tilldelning av beredskapsanslag och anslag utanför
vägförvaltningens ordinarie anslagsram. (Bl.a. stöd till
nedläggningsdrabbade varvsorter).
I dag är merparten av vägsträckan Landskrona--Eslöv
utbyggd till 9 meters vägstandard med undantag för en
mycket trång och besvärlig passage genom Marieholms
samhälle där riksväg 17 utgör ''bygata'' i samhället. Likaså
är största delen av vägsträckan öster om Eslöv 9-
metersstandard med undantag för några km vid utfarten
från Eslöv samt från korsningen med riksväg 23 och vidare
till E 22:an. Dessa ''proppar'' utgör i dag allvarliga
störningar för trafiken och för den kringliggande miljön.
Framförallt i Marieholm är trafiksituationen helt
otillfredsställande. Dessa kvarvarande trånga passager
fördröjer också ett fullt effektutnyttjande av riksväg 17.
Ombyggnaden av hela väg 17 finns med i
vägförvaltningens flerårsplan, men har flyttats tillbaka på
grund av minskade väganslag. Arbetsplaner för
ombyggnaden föreligger, men dessa får dock revideras om
en lokalisering av riksbangård syd förlägges inom
Eslöv/Marieholmsområdet. Denna fråga är av stor
regionalpolitisk betydelse, och det är angeläget, ur såväl
nationell som regional och kommunal planeringsnivå, att
lokaliseringen av riksbangården snarast fastställes.
En lokalisering av riksbangården till
Marieholmsområdet får inte fördröja en lösning av
samhällets trafikproblem men förutsätter en ny och
fördjupad planering för att via befintligt och kommande
vägnät ta hand om det trafikflöde som en sådan anläggning
kan förväntas alstra. Det är även i det perspektivet viktigt
att ombyggnaden av väg 17 snarast fullföljs för att tillvarata
de rationaliseringseffekter som ombyggnaden ger genom
bättre kommunikationer mellan
Landskrona/Svalövsområdet och Eslöv och som
förbindelselänk till E 22 och riksväg 23.
Arbetsmarknadssituationen i området gör det också
angeläget att förbättra pendlingsmöjligheterna mellan
orterna och att öppna för en vidare arbetsmarknad.
Dessutom är vägbygget en angelägen
sysselsättningsstimulans inom den berörda regionen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen hos regeringen begär att Vägverket ges i
uppdrag att fullfölja ombyggnaden av riksväg 17 sträckan
Landskrona--Eslöv--E 22 och att därvid även beakta en
eventuell lokalisering av riksbangård syd inom området.

Stockholm den 21 januari 1993

Gunnar Nilsson (s)

Bo Nilsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)