Omaxlingsstation i Haparanda

Motion 1992/93:T535 av Pontus Wiklund (kds)

av Pontus Wiklund (kds)
Norra Sverige har hög exportintensitet.
Nettoexportvärdet per anställd är högre än
riksgenomsnittet. De industrier som ger dessa för riket så
värdefulla exportinkomster, i första hand skogs-, gruv-, stål-
och verkstadsindustrier samt turism, kräver välfungerande
och effektiva transportsystem, dels på grund av
produkternas karaktär, dels för att minimera
avståndshandikappet i förhållande till centraleuropeiska
länder.
Därför är planerad systemkomplettering av det
nordsvenska och nordiska järnvägsnätet av största
betydelse. Upprustning av Ostkustbanan till Sundsvall har
påbörjats i vissa stycken och måste accelereras. Planering
pågår av en angelägen förlängning av banan norrut längs
Norrlandskusten i första hand till Umeå, den s k
Bothniabanan. En fortsättning av järnvägen längs
Bottenvikskusten till Luleå--Haparanda med arbetsnamn
Norrbothniabanan är en mycket viktig investering längre
fram i tiden.
Utvecklingen i Ryssland stärker ytterligare argumenten
för utbyggnad av det nordsvenska järnvägsnätet.
Sammanlänkningar är på gång mellan de finska och ryska
järnvägssystemen även i nordliga lägen, så att man smidigt
kommer att nå Archangelsk-området, ryska Karelens norra
del och senare Kolahalvön. Utvecklingen av det
nordsvenska järnvägsnätet skall därför sättas in i ett vidare
nordeuropeiskt perspektiv.
Nordkalotten är ett flerlandsområde med hävdvunnen
och naturlig samhörighet. Förbättrade öst--västliga
transportleder skulle på ett avgörande sätt öka
möjligheterna till utveckling av handel och näringsliv.
En strategiskt riktig och välmotiverad satsning som bör
göras redan nu är att bygga en så kallad omaxlingsstation i
Haparanda. Den ökar transportkapaciteten och knyter
samman det svenska järnvägsnätet med de finska och ryska
som ju har större spårvidd. Den kräver inga omedelbara
följdinvesteringar eftersom befintliga järnvägsspår
omedelbart kan utnyttjas effektivare.
Anläggningskostnaden rör sig enligt uppgift om cirka 25
miljoner, en i infrastruktursammanhang högst måttlig
summa. Och det är en investering som är av värde även när
Norrbothniabanan förhoppningsvis någon gång i framtiden
når fram till Haparanda.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att som ett led i
järnvägsinvesteringarna i Nordsverige snarast bygga en
omaxlingsstation i Haparanda.

Stockholm den 26 januari 1993

Pontus Wiklund (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)