Om straffvärde vid hemlig teleavlyssning

Motion 2019/20:651 av Louise Meijer (M)

av Louise Meijer (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra reglerna för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation på så sätt att det ska få användas om det samlade straffvärdet överstiger två års fängelse, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Enligt 27 kapitlet 18 § rättegångsbalken får åklagare använda hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation för brott vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år. Detta innebär att straffvärdet för ett brott måste vara minst två års fängelse för att polisen ska få avlyssna misstänktas mobiler.

Under våren 2019 framkom det att åklagare hade använt sig av lagparagrafen även i de fall det enskilda brottet inte nådde upp till två års fängelse i straffvärde men då den ackumulerade brottsligheten gjorde det. Detta visade sig vara en felaktig tillämpning och denna förändring innebär flera svårigheter för åklagare att utreda brott.

När det kommer till exempelvis bedrägerier är det inte sällan som det enskilda brottet inte har särskilt högt straffvärde men där det totala straffvärdet för samtliga bedrägeribrott når upp till två års fängelse. Sama resonemang gäller stölder. Särskilt i dessa fall, men även generellt, måste åklagare få fatta beslut om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation om det sammanlagda straffvärdet överskrider två års fängelse.

 

 

Louise Meijer (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-30 Granskad: 2019-09-30 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)