Om skolans ansvar för demokratin

Motion 2013/14:Ub547 av Kerstin Haglö m.fl. (S)

av Kerstin Haglö m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skolans ansvar för att förmedla kunskaper till eleverna om demokratiska värden och därmed stärka elevinflytandet.

Motivering

För att grundläggande demokratiska värden och respekten för mänskliga rättigheter som vårt samhälle vilar på ska föras vidare och upprätthållas är det viktigt att skolan förmedlar vad demokratin går ut på till alla barn och ungdomar. Studier visar tydligt att de som inte avser att rösta i allmänna val är de som inte heller anser sig ha fått kunskap genom skolan om demokratins värde och vikten av att använda sina demokratiska rättigheter.

Det räcker dock inte med teoretisk undervisning i samhällskunskapen om vad demokrati betyder. I skolan behöver barn och ungdomar också få möjlighet att diskutera och praktisera demokrati i olika former. Demokrati kan praktiseras genom att skolan har ett aktivt elevråd, där elever kan delta i diskussioner och beslut. Elever som är delaktiga och får ta ansvar skapar också en positiv, tryggare skola och en bra studiemiljö. Formerna och upplägget för undervisningen är i första hand en angelägenhet för lärare och skolledning, helst i samråd med eleverna. Att ungdomar inser värdet av demokrati och upplever att de kan påverka samhället genom sitt valdeltagande är dock en angelägenhet för hela vårt demokratiska samhälle, och här har skolan ett stort ansvar. Medvetna medborgare är en av demokratins grundförutsättningar. Detta är en av framtidens största utmaningar. Lyckas vi inte riskerar vi att få ett demokratiskt underskott i samhället.

Inflytande, delaktighet och demokrati måste därför vara en naturlig del i skolans arbete redan från första skolåret och intensifieras under gymnasieåren. På gymnasienivå är det viktigt att öppna för lokala styrelse med elevmajoritet. Skolan måste också öppna sig mer mot det omkringliggande samhället, inte minst mot föreningar, politiska partier och deras ungdomsorganisationer.

Stockholm den 1 oktober 2013

Kerstin Haglö (S)

Agneta Gille (S)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Carina Ohlsson (S)

Désirée Liljevall (S)

Hannah Bergstedt (S)

Isak From (S)

Jennie Nilsson (S)

Peter Persson (S)

Marie Nordén (S)

Monica Green (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)