om oral galvanism

Motion 1987/88:So497 av Göran Ericsson m. fl. (m)

av Göran Ericsson m. fl. (m)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1987/88 :So497

av Göran Ericsson m. fl. (m)
om oral galvanism

Socialutskottet hänvisade vid sin senaste behandling av ärendet under
föregående riksmöte i betänkande 1986/87:23 till den s. k. expertgruppens
pågående arbete. Nu har expertgruppen avlämnat sin rapport i ärendet.

Trots att en rad åtgärder vidtagits, och expertgruppens arbete avlämnats,
kvarstår problemet för många människor som lider av kvicksilverförgiftning.
Patienterna har redovisat att de ofta möts av brist på öppenhet och förståelse
vid besök hos tandläkare, eller läkare. Även kontakten med försäkringskassan
har varit besvärlig. Man påtalar att problemen är stora när det gäller
kontakter och vård hos folktandvården; detta gäller även behandling av barn
då föräldrarna inte vill att de behandlas med amalgam.

Detta kan leda till att föräldrarna på grund av gällande bestämmelser om
fri barn- och ungdomstandvård, får betala kostnaderna själva eftersom den
kostnadsfria vården är begränsad till behandling hos folktandvården.

Med anledning av de stora problem som fortfarande möter de människor
som uppger sig lida av kvicksilverförgiftning via amalgam anser vi, att det nu
är nödvändigt att regeringen skyndsamt tar ett övergripande initiativ i frågan.
Detta med anledning av de problem som frågan om oral galvanism
fortfarande utgör för de enskilda patienterna vid möte med hälso- och
sjukvården och försäkringskassan. En större generositet måste visas också
när det gäller forskningsprojekt och där bl. a. hittillsvarande brist på
medelsanvisning utgör problem.

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om oral galvanism, om patientens problem bl. a. vid
kontakter med hälso- och sjukvården samt om nödvändigheten av
ökad forskning.

Stockholm den 26 januari 1988

Göran Ericsson (m)
Erik Holmkvist (m)
Hans Dau (m)

Göte Jonsson (m)

15

gotab Stockholm 1988 14588

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1988-01-26 Bordläggning: 1988-02-01 Hänvisning: 1988-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)