Om obligatorisk rektorsutbildning för förskolechefer

Motion 2013/14:Ub555 av Krister Hammarbergh (M)

av Krister Hammarbergh (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga möjligheten att införa en obligatorisk rektorsutbildning för förskolechefer.

Motivering

I dag går ca 95 procent av alla sexåringar i förskoleklass. Antalet elever har ökat de senaste tio åren. Idag är kommunerna skyldiga att erbjuda förskoleklass åt alla barn.

En väl fungerande förskola lägger grunden för barnens möjligheter att lyckas i skolan, för ett aktivt lärande och en bra pedagogisk utveckling för den enskilde.

Att fortsatt höja kvaliteten i förskolan är viktigt i första hand för barnens möjligheter till utveckling och lärande, men också för att förskolan ska locka till sig väl kvalificerad arbetskraft och därigenom bli en attraktiv arbetsgivare. Kvalitetshöjningen måste ske på olika nivåer och med en rad åtgärder, där bättre utbildad personal och chefer är en viktig beståndsdel.

I princip har förskolecheferna samma ansvar i förskolan som en rektor har i skolan. Förskolecheferna har såväl det pedagogiska huvudansvaret som arbetsledande funktion för personal och barn. Mot bakgrund av detta är det rimligt att förskolechefernas kompetens utvecklas genom en utbildning motsvarande den som svenska rektorer får genom den numera obligatoriska rektorsutbildningen.

Regeringen bör därför överväga möjligheten att införa en obligatorisk rektorsutbildning för förskolechefer.

Stockholm den 27 september 2013

Krister Hammarbergh (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)