Om klimatobligationer och en grön investmentbank

Motion 2018/19:1621 av Mathias Tegnér (S)

av Mathias Tegnér (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av gröna obligationer och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en grön investmentbank och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Världen står inför en stor mänsklig och miljömässig katastrof på grund av jordens temperaturhöjning.

När världens länder träffades i Paris i december 2015 enades de om ett globalt klimatavtal, där den globala temperaturhöjningen skall hållas väl under 2grader förindustriell nivå med 1,5 grad som mål.

Det finns ett behov av att se över alla möjliga klimatåtgärder för att kunna nå målet, både utsläppsminskningar och investeringar i ny miljövänlig teknik. För att stödja det senare så har behovet av en grön investeringsbank och gröna obligationer diskuterats.

I den statliga utredningen SOU 2017:115 talas om att behovet av kapital för att hålla temperaturökningen till väl under 2grader är 93000 miljarder dollar. (SOU 2017:115, s.11).

2012 skapades världens första gröna investmentbank i Storbritannien, UK Green Investment Bank. Den skapades som ett offentligt initiativ. Idén var att en statlig investeringsbank skulle kunna möjliggöra fler investeringar i gröna projekt. Den brittiska gröna investeringsbanken kan på många sätt anses framgångsrik och idag är investeringsbanken privatiserad.

En av dess framgångsfaktorer är att den har fungerat som en katalysator och kanaliserat privat kapital till gröna investeringar, till områden dit marknaden inte lyckats uppbringa kapital. Dess tillkomst torde både ha gjort Storbritannien mer miljövänligt och ha varit ekonomiskt effektiv. Även om klimatområdet drar till sig kapital på fria marknader tyder mycket på att en grön investmentbank skulle kunna kanalisera kapital till framtida miljöprojekt som idag inte finansieras på de fria marknaderna.

Det är därför rimligt att se över möjligheterna för Sverige att starta en grön investeringsbank med det brittiska exemplet som förebild. Detta skulle också kunna leda till fler gröna obligationer på marknaden.

År 2016 var Polen den första staten som emitterade en grön obligation och året därpå följde Frankrike efter. För att möjliggöra emittering av gröna obligationer i Sverige behöver den svenska lagstiftningen ses över. Det skulle vara ett första steg mot fler gröna obligationer. Utöver detta bör också möjligheten för de svenska statliga bolagen att emittera gröna obligationer i finansieringssyfte ses över.

Mathias Tegnér (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (2)