Om behovet av minskade klimatutsläpp från flygtrafiken

Motion 2016/17:1131 av Mathias Tegnér (S)

av Mathias Tegnér (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av minskade klimatutsläpp från flygtrafiken och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Världen står inför en stor mänsklig och miljömässig katastrof på grund av jordens temperaturhöjning. Länge har det förts en diskussion kring i vilken mån temperaturhöjningen är människoskapt, men under de senaste åren har de personer som ifrågasätter det faktum att temperaturhöjningen är människoskapt minskat.

Just nu går utvecklingen åt olika håll. Inom vissa områden minskar utsläppen och inom andra ökar de. Ett område som tydligt ökar i Sverige är flyget. Bland annat kan en läsa följande på Naturvårdsverkets hemsida:

Flygets klimatpåverkan är stor och ökande. I Sverige har antalet utrikes flygresor per invånare mer än fördubblats sedan början av 90-talet. Nya beräkningar från Naturvårdsverket bekräftar att vårt internationella flygande svarar för lika stora utsläpp som all bilkörning i Sverige (http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/utslappen-av-vaxthusgaser/Flygets-klimatpaverkan/).

Det som är oroande är som sagt att utvecklingen går åt fel håll. Beräkningar gör gällande att ökningen för svenskar mellan 1990 och 2014 är 130 %, trots stora effektiviseringar av utsläppen per person-km. Chalmers Tekniska Högskola. Klimatpåverkan från svenska folkets internationella flygresor. (2016). S. 8. 

Då flygtrafikens utsläpp inte reglerades i Parisavtalet, utan istället ska regleras inom ramen för FN, bör frågan om nationell lagstiftning vara aktuell om FN inte lyckas. I samband med att SR:s radioprogram Klotet diskuterade frågan stod följande att läsa:

I flera år har flygbranschen inom FN:s flygorganisation, ICAO, försökt komma fram till hur flyget kraftigt ska kunna minska sina klimatutsläpp. Men i en internationell bransch där olika länders intressen spelar in har det varit mycket svårt att komma överens om några kraftfulla åtgärder, och varken alternativa bränslen eller snålare motorer ser ut att slå igenom inom kort (https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/778489?programid=3345).

Således skulle en tillfällig reglering av flygets utsläpp kunna vara nödvändig, då frågan inte kan anstå alltför länge. Exempelvis Storbritannien och Tyskland har redan passagerarskatter som har en dämpande effekt på flyget.

Det finns flera sätt att minska utsläppen från flyget. Det kan handla dels om bättre drivmedel, dels om en minskning av flygandet. När det gäller bioflygbränsle kan det redan idag blandas i reguljärt drivmedel för flyget, men görs i väldigt liten utsträckning. Staten bör via sitt ägande i Swedavia arbeta både med att kunder frivilligt betalar för det dyrare bioflygbränslet, och med att incitamenten ökar för att använda detta bränsle.

Det bästa sättet att hantera skattefrågan skulle vara en EU-lösning i väntan på ICAO. Idag hanteras delar av flyget inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem. För att EU-lösning skall vara effektiv behöver den innefatta alla flygningar inom, samt till och från Europa. Det finns inget som tyder på att en sådan lösning kommer införas inom överskådlig tid, varpå någon form av passagerarskatt bör övervägas i Sverige för att minska flygets ökningstakt.

 

 

Mathias Tegnér (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)