om åtgärder för borttagande av trekronorsvapnet ur Danmarks stora riksvapen.

Motion 1972:183 av herr Hermansson m. fl.

av herr Hermansson m. fl.
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Mot. 1972:183

6

Nr 183
Av herr Rimås

om åtgärder för borttagande av trekronorsvapnet ur Danmarks stora
riksvapen.

Enligt uppgifter i pressen har drottning Margrethe II av Danmark
beslutat avstå från vissa historiska titlar, hänförande sig till landområden
utanför Danmark. Dessa titlar motsvaras av olika vapenbilder i landets
stora riksvapen ur vilket de nu skall borttagas.

I Danmarks stora riksvapen ingår också Sveriges statsvapen tre kronor,
som långt efter Sveriges utträde ur unionen insattes där som ett uttryck
för den danske konungens anspråk på Sverige. Redan Gustav Vasa
protesterade häremot och tog upp saken vid 1560 års riksdag. Tvisten om
trekronorsvapnet blev en av anledningarna till krigen med Danmark
1563-1570 och 1611 — 1613. Då Sveriges riksdag 1605 uppsade konung
Sigismund tro och lydnad motiverades detta bl. a. med att han utan
riksdagens vetskap medgivit trekronorsvapnets förande av den danske
konungen. Under Karl XI :s tid gjordes sedan från svensk sida ytterligare
erinringar mot det svenska statsvapnets förekomst i det danska riksvapnet.
En detaljerad skildring av denna svensk-danska vapentvist återfinnes i
det av Fahlbeckska stiftelsen vid Lunds universitet utgivna vapenrättsliga
arbetet ”Heraldik i svenska författningar” av Uno Lindgren, Lund 1951,
s. 22-26.

Även Islands vapen förekom i Danmarks stora riksvapen, men då
landet 1944 upplöste personalunionen med Danmark och blev självständigt
borttogs dess vapen ur det danska riksvapnet.

Vid den förestående danska vapenrevisionen bör Sveriges intressen
bevakas genom en framställning till Danmark om borttagande av det
svenska statsvapnet tre kronor ur det danska riksvapnet, varigenom den
gamla svensk-danska vapentvisten skulle få sin definitiva avslutning.

Under åberopande av vad här ovan anförs föreslås

att riksdagen måtte besluta att hos Kungl. Maj:t hemställa om
vidtagande av åtgärder för att få det svenska statsvapnet tre
kronor borttaget ur Danmarks stora riksvapen vid den
förestående revisionen av det danska vapnet.

Stockholm den 18 januari 1972

SIGVARD RIMÅS (fp)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.