Olika slags boendeformer

Motion 2018/19:1496 av Ann-Britt Åsebol (M)

av Ann-Britt Åsebol (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om större utbud av boendeformer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag bor befolkningsgrupper med samma samhällsställning, värderingar, livsstil och bakgrund mer eller mindre på samma plats. Typiskt för de mer heterogena områdena är att många har bott i området en längre tid. Tillgången på olika sorters bostäder i olika prisklasser gör också ett område mer heterogent. I Sverige är blandade upplåtelseformer i exempelvis samma bostadshus möjligt då några personer kvarstår som hyresgäster vid en ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. Det är dock ovanligt att det vid nybygg­nationer redan från början tillhandahålls olika boendeformer. Det bidrar också till att mer attraktiva områden blir för dyra för att möjliggöra integration.

Studenter, seniorer, barnfamiljer, hyresrätt och bostadsrätt i samma hus skulle åstadkomma mångfald och möten på mångas villkor. För att främja integration och motverka segregation krävs strategier och planering av bostadsbyggande. Olika boendeformer i samma område och bostadshus skulle blanda människor med olika bakgrunder och livssituationer och bidra till många positiva effekter.

Det är inte automatik problematiskt att de som kommer från ett annat land vill bo nära landsmän från det gamla hemlandet eller att de som är studenter vill bo bland sina studiekamrater. Men utbudet av en blandad boendeform är begränsat. Så också visioner om hur vi vill att vi ska bo i framtiden. Våra boenden behöver vara anpassade så att de möter människors behov och stimulerar till nybyggnation och ett varierat bostadsutbud.

Det krävs planeringsåtgärder för att lyckas med att framgångsrikt skapa bostadshus och områden där barn, gamla, ensamma, storfamiljer, invandrare och svenskar möts, där du kan äga din bostad eller hyra din bostad, där lägenheter och hus inte automatiskt är gjorda för att passa en viss grupp. Många äldre framför exempelvis en önskan om att omges av barn, liv och rörelse, inte bara seniorer och människor som de själva. Sam­hället har mycket att vinna på detta. Därför behöver bostadspolitiken bli mer flexibel och kreativ. Större utbud av boendeformer behöver uppmuntras.

Ann-Britt Åsebol (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)