Ökning av anslaget till lokala och individuella linjer samt fristående kurser inom högskolan

Motion 1990/91:Ub581 av Birger Andersson (c)

av Birger Andersson (c)
I 1977 års högskolereform var spridningen av den högre
utbildningen ett mycket viktigt inslag. Nya högskoleenheter
inrättades i flertalet län. I dag är högskolan i Eskilstuna-
Västerås den enda högskolan i såväl Västmanlands som
Södermanlands län. Detta är för landet en unik situation.
Alla andra län utom Gotland, som ordnar egna
högskolekurser, har en egen högskola.
Högskolan i Eskilstuna-Västerås är den enda
tvålänshögskolan och kan sägas ansvara för två län med
totalt över 500 000 
invånare. Det innebär att högskolan i Eskilstuna-
Västerås har i särklass mest invånare att ''ansvara'' för av de
mindre och medelstora högskolorna. Tyvärr ger detta inte
något utslag i anslagshänseende. När det gäller det
sammanlagda grundutbildningsanslaget ligger högskolan i
Eskilstuna-Västerås på ungefär samma nivå som
ettlänshögskolorna såsom Falun-Borlänge, Gävle-
Sandviken och Jönköping, men på väsentligt lägre
anslagsnivå än anslagen till högskolorna i Karlstad, Örebro,
Växjö, Sundsvall-Härnösand och Kalmar. I denna motion
hemställes om anslagsökning under D 10, 
bilaga 10.
Lokala och individuella linjer samt fristående kurser (D 10)
Under 
innevarande budgetår är det totala anslaget 664
milj kr till lokala och individuella linjer samt fristående
kurser, det s k 
LIF-anslaget. Enligt propositionen föreslås en ökning
med 75 milj kr. Löne- och prisomräkning är beräknad till 85
milj kr, dvs en real minskning.
För högskolan i Eskilstuna-Västerås föreslås en fortsatt
kraftig real minskning. För budgetåret l990-91 var den reala
minskningen ca 10 %. För budgetåret 1991-92 rör sig den
reala minskningen också om ca 10 %. Detta är helt
oacceptabelt. Högskolan i Eskilstuna-Västerås är bland de
allra hårdast drabbade. Det finns ytterligare mindre och
medelstora högskolor, som blivit omilt behandlade. Därför
föreslås att 25 milj kr ytterligare anvisas under D 10 utöver
vad regeringen föreslagit. Dessa medel skall fördelas mellan
mindre och medelstora högskolor, varav 5 milj kr ytterligare
till högskolan i Eskilstuna-Västerås för budgetåret 1991/92.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen till anslaget för lokala och individuella linjer
samt fristående kurser för budgetåret 1991/92 anslår 25
000
000 kr. utöver vad regeringen föreslagit att fördelas till
mindre och medelstora högskolor i enlighet med vad som
anförts i motionen.

Stockholm den 23 januari l991

Birger Andersson (c)
Bilaga

Högskolan i Eskilstuna-Västerås 1990-12-12

Lars Brandell
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)