Ökat träbyggande

Motion 2020/21:1812 av Ingemar Nilsson och Kristina Nilsson (båda S)

av Ingemar Nilsson och Kristina Nilsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett ökat bostadsbyggande i trä och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skogen är en viktig basindustri i Sverige. En mycket stor del av jobben utanför storstads­områdena, inte minst i norra Sverige, kommer från skogens råvaror genom bland annat sågverk, träförädling och massa- och pappersindustri. I dag genomgår exempelvis pap­persindustrin en stor strukturomvandling, samtidigt som allt fler talar om den komman­de bioekonomin.

Bioekonomin innebär stora möjligheter men behöver konkretiseras. Det behövs mer forskning och produktutveckling för vidareförädling av skogsråvaran till en miljövänlig användning inom flera områden och för att dessutom skapa nya arbetstillfällen.

Det gäller inte minst vid byggande av hus och anläggningar. Sverige kan bli världs­ledande på detta område. Många svenska företag ligger redan i dag i framkant när det gäller byggande i trä, men det behövs fler och framför allt större aktörer för att öka kon­kurrensen och utveckla metoder.

Behovet av nya bostäder är fortsatt stort runt om i landet och bostadsbyggandet måste ta fart för att vi ska komma till rätta med bostadsbristen. Att Sverige som skogsland, och med en stark tradition av och kunskap i att bygga småhus i trä, inte oftare bygger fler­bostadshus i trä beror delvis på det förbud som fanns fram till 1994 mot att bygga högre än två våningar i trä. Upphävande av förbudet har lett till en stor förändring och i dag byggs det höghus och stora offentliga byggnader i trä.

Det finns en lång rad fördelar med att bygga i trä. Ett par av de främsta är miljö- och klimatskäl. Trä är en förnybar råvara som tar upp koldioxid under sin växttid och med användning i bl.a. träbyggnader binder in denna koldioxid under hela sin livstid. Vidare ger industriellt byggande i trä lägre kostnader tack vare en snabbare byggtid och färre konstruktionsfel. Byggande i trä skapar också många arbetstillfällen i delar av landet där behovet av dessa är stort. Det finns således en rad skäl att satsa på ett ökat byggande i trä, inte minst i tider med behov av ett stort antal nya, klimatsmarta bostäder.

Regeringens antagna träbyggnadsstrategi innehåller viktiga insatsområden för att utveckla ett industriellt byggande i trä. Förstärkt samverkan, kunskaps- och kompetens­höjning, forskning och utveckling samt innovation och exportfrämjande insatser. Det är nödvändigt att dessa insatsområden fortsatt prioriteras.

 

 

Ingemar Nilsson (S)

Kristina Nilsson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)