Ökat byggande med trä - en klimatsmart väg fram

Motion 2018/19:460 av Arman Teimouri (L)

av Arman Teimouri (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna fördelarna med ett ökat användande av träprodukter i byggandet av våra offentliga utemiljöer och våra nya bostadsområden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Liberalerna har länge ansett att det måste till mod och djärvhet för att skapa ordentliga och hållbara förändringar i vårt samhälle. Ett av de områden där vi liberaler vill se en utveckling i rätt riktning handlar om att skapa rätt förutsättningar för den moderna träbyggnadstekniken. Vi har kunnat se att byggandet med trä blivit alltmer förekom­mande de senaste 20 åren, byggandet av till exempel flerbostadshus, kommersiella fastigheter, idrottsarenor och industribyggnader sker idag i ökad takt. Vi ser mycket positivt på denna utveckling, byggföretagen har anammat träbyggnadsteknikens för­delar, framförallt vad gäller klimatsmarthet. För att näringslivet fortsatt ska fortsätta på denna väg behöver rätt signaler skickas från politiken, vi måste uppmuntra klimatsmarta investeringar och dess utveckling.

Vi formar morgondagens städer redan idag. Om vi på allvar känner ett ansvarstag­ande inför framtiden, dess utmaningar och möjligheter, måste vi redan nu få till helhets­lösningar för våra urbana stadsmiljöer. Med hjälp av en lyckad kombination av innova­tion och kreativitet kan vi få fram tydliga och hållbara förslag om hur vi ska bygga våra yttre miljöer i bostadsområden och kring offentliga byggnader inne i våra städer.

Med en ökad användning av trä vid byggnation av utemiljöer, hus och broar kan vi göra miljön en nödvändig tjänst. De positiva effekterna vad gäller nettoutsläpp av koldioxid blir mycket stora i jämförelse med när man använder stål eller betong. Dagens fortsatt höga användning av stål och betong i konstruktioner och material i våra urbana utemiljöer påverkar vårt klimat negativt. Detta måste ändras, och det snart. Utifrån denna vetskap, baserad på innovation och kreativitet, kan vi se goda möjligheter till att skapa nödvändiga förutsättningar och incitament för att öka träbaserade konstruktioner i det offentliga rummet och i anslutning till byggnader.

Vi ser att det ökade användandet av trä i byggnationer av utemiljöer, hus och broar grundar sig i att vi har en väl utvecklad industri i Sverige där vi med hjälp av industriell impregnering vidareförädlar den svenska träråvaran. Denna industri är en stark partner till vår sågverksindustri, en näring som idag direkt och indirekt genererar drygt 25000 arbetstillfällen. Dessa arbetstillfällen finns uteslutande ute i våra landsbygdskommuner, de är där den dominerande och bärande näringen som håller dessa kommuner vid liv. Denna näring bidrar med andra ord mycket till den ekonomiska grunden i välfärds­utbudet på dessa platser och bör därmed också stöttas med förutsättningar som vi via strategiskt viktiga reformer kan vara med och forma. Ett ökat byggande med trä kan alltså både göra våra städer mer klimatsmarta och hållbara, samtidigt som det ger ett nödvändigt tillskott av uppdrag till en industri som håller vår landsbygd vid liv. Med en sådan politik tar vi ansvar för hela Sverige samtidigt som vi ger nödvändiga incitament till näringar som kräver vår förståelse för deras förutsättningar.

Liberalerna vill se ett Sverige där vi hjälps åt att växa, det betyder bland annat att vi ska ta vara på den kompetens, de råvaror och den industri som finns i vårt land. Sverige är i stort behov av nya bostäder och nya bostadsområden. Detta innebär även att det finns ett stort behov av sunda och hållbara utemiljöer. Vi vill därför se en ökad investering i att bygga attraktiva och hållbara utemiljöer, i synnerhet i områden som idag redan är socioekonomiskt utsatta. Med hjälp av att öka andelen träkonstruktioner i utemiljön kan vi forma om områden som idag domineras av betong och stål och som hör till en tid vi för längesedan har lämnat bakom oss. Konsekvenserna av dessa investeringar kommer att leda till positiva effekter, först och främst för klimat och miljö, men också funktionellt och estetiskt. Vi liberaler tror starkt på individens kraft, vi vill därför forma ett samhälle där varje individ kan känna sig hemma och ges förutsättningar att kunna förverkliga sig själv. Förra mandatperioden satsade regeringen drygt 400 miljoner kronor på detta område mellan 2016–2018, en positiv satsning, men alltför blygsam för att ge reell effekt. Vi liberaler vill öka takten i den investeringen från statens sida.

Trä är dessutom en fantastisk råvara som vi har mycket av i vårt land. Trä är förnybart och lagrar koldioxid och kan med den moderna träbyggnadsteknik som finns tillgänglig idag bidra till att klimatpåverkan minimeras. Det finns därför viktiga miljö- och klimatfördelar att beakta när vi bygger utemiljöer i våra framtida samhällen. Det vore ansvarslöst att ignorera flertalet publicerade LCA-analyser som samtliga pekar på de positiva effekter som byggandet med trä medför.

Låt oss se fördelarna med hur en ökad träanvändning kan skapa en samverkan mellan de behov som finns i våra urbana miljöer och den tillväxt och sysselsättning som finns ute i landsbygdskommunerna. Vi har förutsättningarna att med kloka och strategiskt riktade satsningar använda vår landsortsindustri för att bygga moderna, klimatsmarta och hållbara städer. Vi kan samtidigt låta städernas behov hålla en världsledande industri vid liv. Detta är en modern socialliberal politik som generar positiva effekter för hela vårt land, en politik som ska gynna både individens och samhällets förutsättningar att utvecklas och som samtidigt ser till att ta ett ordentligt klimatansvar för kommande generationers skull.

Arman Teimouri (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-19 Granskad: 2018-11-19 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)