Ökat bistånd till ökad matproduktion i Afrika

Motion 2015/16:743 av Staffan Danielsson (C)

av Staffan Danielsson (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska öka jordbruksbiståndets del av biståndsbudgeten i syfte att öka livsmedelsproduktionen i Afrika och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Matimporten till Afrikas länder har fördubblats under 2000-talet. Medan matproduktionen i Europas, Asiens och Latinamerikas länder har flerdubblats det senaste halvseklet står Afrikas produktion kvar på samma låga 60-talsnivå, trots mycket stora biståndsinsatser från Sverige och andra länder och massor av projekt och stöd i olika former. Detta måste kallas vid sitt rätta namn. Det är ett tragiskt misslyckande för Afrika och för Sverige och andra länder. En viktig orsak är att Afrikas länder oftast reglerar och suger ut sin landsbygd med statliga inköpsmonopol och med marknader som ofta ger jordbruket priser långt under världsmarknadspriserna. Sverige har ett viktigt ansvar för att övertyga våra biståndsländer om att reformera sin närings- och jordbrukspolitik! Samtidigt som Afrikas matproduktion står och stampar och svälten är ett faktum i stora områden så minskar Sverige alltmer sina insatser för att via dialog och genom bistånd medverka till att ländernas matproduktion kan öka. Jordbruksbiståndets del av Sveriges biståndsbudget har sjunkit till endast några procent. Sverige bör öka dialogen med sina biståndsländer i Afrika om att öka lönsamheten i jordbruket, och även flerdubbla jordbruksbiståndets del av biståndsbudgeten. Detta bör ges regeringen till känna.

 

Staffan Danielsson (C)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-02 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)