Ökat ansvar för invandrarföreningar

Motion 2009/10:A286 av Reza Khelili Dylami (m)

av Reza Khelili Dylami (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökat ansvar för invandrarföreningar.

Motivering

Invandrarföreningarna fyller idag i de flesta fall en mycket bra funktion. Dock skulle deras arbete kunna komma samhället till ännu större nytta. Staten skulle genom en bättre fördelning av bidrag kunna involvera föreningarna i integrationsarbetet med nyanlända flyktingar och invandrare. Människorna som är aktiva i invandrarföreningarna har unika insikter i vilka problem som är störst för en nyanländ person i Sverige, och det vore slöseri att inte ta till vara på dessa.

Ett exempel är den svenska byråkratin, som ju inte är helt lättbegriplig ens för en infödd svensk. Här skulle invandrarföreningarna kunna vara behjälplig med assistans. De skulle också ha lättare att nå ut till de relevanta grupperna. Just att nå ut till invandrargrupperna är ofta ett problem för svenska myndigheter. Själv har jag träffat tjänstemän inom till exempel äldreomsorg som vittnat om att det kan vara svårt att få kontakt med både äldre och anhöriga.

Ett problem med vissa existerande föreningar är att de ofta får bidrag utifrån hur många medlemmar de har. Detta är inte ett bra sätt att portionera ut pengar. Istället borde aktivitetsgraden hos den enskilda föreningen vara det som är bidragsgrundande. Till exempel kunde man dra upp riktlinjer som skulle premiera aktiviteter som syftar till en större interaktivitet med det svenska samhället.

Ett intressant exempel där invandrarföreningar spelar en central roll i integrationsarbetet är Kanada. Där uppdrar regeringen åt invandrarföreningar att till stor del ta på sig att sköta integrationsarbetet med nyanlända invandrare och flyktingar. En positiv erfarenhet från Kanada är att integrationsprocessen upplevs ha större legitimitet om den sköts av människor som själva har erfarenheter av hur det är att komma som ny medborgare till ett land.

Mot denna bakgrund bör regeringen se över hur kompetensen hos invandrarföreningarna kan utnyttjas bättre, bland annat genom förändringar i bidragssystemen.

Stockholm den 2 oktober 2009

Reza Khelili Dylami (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)