Ökade möjligheter för kommuner att ingripa vid miljöfarlig avfallshantering

Motion 2021/22:2331 av Malin Danielsson (L)

av Malin Danielsson (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade möjligheter för kommuner att ingripa vid miljöfarlig avfallshantering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag kan avfall, upp till 10 000 ton material, mellanlagras under tre år utan att det är en tillståndspliktig verksamhet som kräver Länsstyrelsen godkännande. Flera kommuner vittnar om hur mindre seriösa företag inom avfallsbranschen har satt i system att flytta runt avfallet mellan olika kommuner. När avfallet flyttats till en ny kommun påbörjas en ny 3-årsperiod för mellanlagring. Om t ex osorterat byggavfall som redan mellanlagrats i tre år flyttas istället för att omhändertas och återvinnas på rätt sätt finns risk att avfallet börjar laka och miljöfarliga ämnen förorenar mark och vatten. 

Det är inte bara ett miljöproblem som döljer sig i avfallshögarna. Nationella operativa avdelningen (Noa) inom polisen har rapporterat om ett allt större problem med organiserad kriminalitet inom området.

För att komma till rätta med avfallshanteringen behöver kommunernas verktygslåda för att hantera miljötillsyn ses över och utvecklas. Gränsen för mängden material som ska kunna mellanlagras utan tillstånd bör ses över och möjligheten att införa en reglering för flytt av mellanlagrat avfall så att detta hanteras på ett sätt som gör att varken miljön eller hälsan påverkas negativt bör utredas.

Malin Danielsson (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)