Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Ökad utbildning inom miljö- och hälsoskydd

Motion 1990/91:Ub569 av Ulla Orring och Britta Bjelle (fp)

av Ulla Orring och Britta Bjelle (fp)
Samhällets och konsumentens ökade medvetenhet
ställer krav på en god livsmedelsmiljö och överhuvudtaget
goda miljöförhållanden.
Som konsekvens av detta förhållande har
livsmedelspolitikens inriktning blivit ökade krav på såväl
livsmedelsverket som central myndighet som på de lokala
miljö- och hälsoskyddsnämnderna i landet. Särskilt har
skyddet inom livsmedelshanteringen varit starkt eftersatt.
Detta förhållande har medfört en ökad efterfrågan på
utbildad personal inom miljö- och hälsoskyddsområdet dvs.
miljö- och hälsoskyddsinpektörer. Kommuner och andra
organisationer har inrättat en rad av nya tjänster som inte
kunnat besättas med kompetenta sökande.
Efterfrågan har inte kunnat tillgodoses utan idag finns ca
400 vakanta tjänster i landet.
Vid universitetet i Umeå finns landets enda kompletta
högre utbildning för miljö- och hälsoskyddsutbildning.
Undervisning i ämnet påbörjades redan l970 -- då i
blygsam skala. Successivt har efterfrågan skyndat på
utbildningen och l977 kom den kompletta miljö- och
hälsoskyddsutbildningen till stånd. Syftet är att utbilda
miljö- och hälsoskyddstjänstemän för kommunala och
regionala förvaltningar, som är riktade mot miljö- och
hälsoskyddsfrågor.
De gångna årens verksamhet inom utbildningen har
byggt upp en värdefull kompetens och erfarenhet. Umeå
universitet har också genom åren fått en allt starkare
miljöprofil. Ytterligare fakta som förstärker miljöprofilen i
Umeå är sådana institutioner som CMF (Centrum för
miljöforskning), FOA, SLU, AMI och den forskning som
där bedrivs.
Umeå universitet har efter förslag från linjenämnden för
miljö- och hälsoskyddsutbildning under flera år framfört
förslag om en ökad utbildning i Umeå.
Enligt universitetsstyrelsens förslag skulle
planeringstalet för linjen för miljö- och hälsoskydd under
denna planeringsperiod l990--l993 ökas med 30 platser.
Genom regeringens försorg har nu en översyn av
dimensionering, innehåll och organisation skett med bl.a.
förslag om förlängning av utbildningen till fyra år.
Utredningens förslag måste nu leda till ett konkret beslut.
Det är viktigt att den samlade kompetensen som finns i
Umeå vad gäller utbildning inom miljö- och hälsoskydd nu
även tas i anspråk för en utökning av antalet
utbildningsplatser. Vi föreslår att utbildningen i Umeå
utökas med 30 platser.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av ökade
utbildningsplatser inom miljö- och hälsoskyddsområdet,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om förläggning av utbildning till
Umeå.

Stockholm den 22 januari l99l

Ulla Orring (fp)

Britta Bjelle (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)