Ökad transparens i utskott och tydliggörande av handlingar

Motion 2022/23:1267 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)

av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att föra statistik i riksdagens utskott och i EU-nämnden och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att märka propositioner med berörda utskott och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.

Motivering

Statistik förs över i stort sett allt politiker gör i riksdagen. Det handlar om antal motioner som läggs varje år, om hur många gånger en motion går igenom, om hur partierna röstar och om riksdagsledamöternas närvaro. Detta är en oerhört viktig del av en frisk demokrati, där medborgarna ska kunna se hur dess företrädare agerar eller sköter förtroendeuppdragen. Av den anledningen är det tråkigt att samma koll inte finns på hur det är i riksdagens utskott och i EU-nämnden. Det är trots allt i dessa som ärendena bereds, innan förslag hamnar i kammaren för behandling. Särskilt i en tid då ledamöter allt oftare väljer att inte yrka på egna eller andras förslag som man stödjer i utskotten skulle den idag dolda statistiken vara mycket intressant för allmänheten. Riksdagsstyrelsen bör säkerställa att offentlig statistik också förs i riksdagens utskott och i EU-nämnden.

 

Studenter och andra intresserade använder sig ofta av regeringens propositioner för att lära sig mer om hur lagstiftningen i Sverige går till eller hur regeringen lägger fram förslag till riksdagen. Propositionerna får inte bara ses som regeringens förslag till riksdagens ledamöter, utan också som handlingar för allmänheten. Vad som dessutom framkommit är att många elever och andra som besökt riksdagens hemsida har förfärats över att det inte är helt tydligt vad de olika utskotten arbetar med. Med anledning av det bör riksdagsstyrelsen säkerställa att propositioner och skrivelser tydligt märks med vilket utskott de berörs av.

 

 

 

Markus Wiechel (SD)

Alexander Christiansson (SD)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)