Ökad simkunnighet bland barn och unga

Motion 2013/14:Ub256 av Karin Granbom Ellison (FP)

av Karin Granbom Ellison (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av insatser i skolan för ökad simkunnighet bland barn och unga.

Motivering

För att kunna glädjas och känna sig trygg kring vatten är simkunskaper nödvändigt. Tyvärr saknar många denna kunskap och det kan sluta mycket olyckligt.

Det är sedan 2011 inskrivet i grundskolans läroplan att för att få betyget E (godkänt) i ämnet idrott och hälsa ska eleven kunna simma 200 meter, varav 50 på rygg. Skolverket gjorde 2010 en uppföljning av simkunnigheten hos elever i årskurs 5 som visar att drygt 8 procent av eleverna inte uppnår målen. Det betyder att ungefär 7 800 barn varje år lämnar årskurs 5 utan denna livsviktiga färdighet. Det finns inte någon samlad uppföljning av simkunnighet från senare årskurser.

Svenska Livräddningssällskapet har som mål att inga barn och ungdomar under 19 år ska drunkna. Deras statistik visar att i snitt har nio barn och ungdomar under 19 år drunknat årligen under 2000-talet. Vad kan vi då göra för att minska drunkningsolyckorna?

Skolans simundervisning är mycket viktig för att fånga upp alla barn. Att över 8 procent av eleverna i årskurs 5 inte når målen och att det inte finns en samlad uppföljning som säkerställer att dessa barn får kompletterande undervisning och når målen för grundskolan är otillfredsställande. Skolverket har i sin undersökning om simkunnighet fått fram att var sjunde skola inte erbjuder kostnadsfri simundervisning till elever som inte nått målen i årskurs 5. En annan rapport från Skolverket samma år, 2010, visar att över 70 procent av elever i årskurserna 3, 6 och 9 aldrig eller bara en eller ett par gånger per år har simning i skolan. I gymnasieskolans kunskapskrav återfinns inte simkunnighet som ett uttalat krav. I gymnasiet handlar det om att lära sig åtgärder vid skador och nödsituationer, till exempel livräddande aktiviteter vid blödning och drunkningstillbud. Det tas för givet att simkunskaper förvärvats under grundskolan, men så är inte alltid fallet.

Barn med utländsk bakgrund har lägre simkunskaper. Skolorna lyfter fram ovana vid vatten som orsak till att nyinvandrade elever inte når målet. De säger också att eftersom föräldrar till dessa barn inte heller har vattenvana så prioriteras inte simningen av föräldrarna. Det är därför angeläget att skolorna tar ansvar både för att säkerställa att färdighet uppnås och för att föräldrar förstår att simundervisning är nödvändig. Barn kommer till Sverige under skolgången. Vi har hittills inte haft underlag för att veta när elever börjat delta i undervisningen. Skolverket har dock med start i maj 2013 fått i uppdrag att börja redovisa statistik när det gäller resultat för elever som är födda i Sverige eller har bott här längre tid än fyra år respektive för elever som har invandrat till Sverige under de senaste fyra åren. Insamlingen av dessa data förutsätter att man vet när elever börjat svensk skola och det är angeläget i detta sammanhang för att veta om eleverna hunnit delta i grundskolans simundervisning.

Var och en har rätt att få kunskap som gör att man kan känna trygghet vid och i vatten samt tillit till att man klarar sig om man ofrivilligt hamnar i vattnet. Alla bör också kunna bistå någon som hamnat i nöd i vatten, vilket i de allra flesta fall kräver simkunnighet. Att simskolor och simning arrangeras i föreningsverksamhet är mycket bra, men för att nå alla barn och unga bör simningen i skolan få en mer framskjuten plats med bättre uppföljning i både grundskola och gymnasieskola. Kunskapskraven i gymnasiet bör förutom förmåga att vidta åtgärder vid skada eller nödsituation också uttryckligen inkludera simkunnighet.

Stockholm den 27 september 2013

Karin Granbom Ellison (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)