Ökad samordning i skogliga frågor

Motion 2012/13:MJ343 av Lars Tysklind (FP)

av Lars Tysklind (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vid lämpligt tillfälle utreda förutsättningarna för en myndighet för markanvändningsfrågor.

Motivering

När Havs- och vattenmyndigheten (HaV) inledde sin verksamhet den 1 juli 2011 fick vi en samlad myndighet för frågor som rör vatten. Kraftsamling kring ett samlat ansvarsområde bidrar till såväl effektivitet som ökad tydlighet.

Inom det skogliga området finns ett antal aktörer. Många bidrag för skogsavsättningar ligger under både Skogsstyrelsens och länsstyrelsernas verksamhetsområden. Eftersom bidragen är olika utformade och av olika storlek kan det uppstå både förvirring och komplikationer då olika stödformer skall hanteras.

Liksom det numera finns en havs- och vattenmyndighet vore det värdefullt att också utreda synergieffekterna vid införande av en myndighet för markanvändningsfrågor. Det krävs en ökad helhetssyn och lokal förankring i frågor som berör markanvändning, t.ex. skog, jordbruk, biologisk mångfald, naturvård och kulturvård.

Det vore värt att också titta på synergieffekterna av avsättning och skötsel av all statlig markförvaltning där också Sveaskog, Fastighetsverket och Fortifikationsverket inkluderas. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 26 september 2012

Lars Tysklind (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)