Ökad rörlighet på bostadsmarknaden

Motion 2018/19:2475 av Margareta Cederfelt (M)

av Margareta Cederfelt (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ökad rörlighet på bostadsmarknaden och att överväga en översyn av reavinstbeskattningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Rörligheten på bostadsmarknaden behöver öka. I regioner där bostadspriserna har ökat kraftigt är det vanligt förekommande att människor drar sig för att byta bostad eftersom en försäljning av den befintliga bostaden genererar reavinstbeskattning, vilket ökar kostnaderna vid köp av en ny bostad. För de personer som inte har ett större kapital som inte är knutet till bostaden kan byte av bostad innebära behov av ytterligare lån.

Sverige har idag en väsentligt högre reavinstskatt, 22procent, jämfört med snittet i OECD. Konsekvensen av den höga reavinstskatten är ofta att äldre människor väljer att bo kvar i bostäder som storleks- och behovsmässigt egentligen skulle ha passat en barnfamilj bättre. Hela systemet med reavinstbeskattning är faktiskt direkt skadligt för samhället och bostadsmarknaden eftersom det leder till att få personer flyttar.

Det finns olika modeller att tillämpa för att minska reavinstskattens skadliga bieffekter; en metod skulle kunna vara att exempelvis bostäder som har varit permanentbostäder undantas från reavinstbeskattning. En annan modell skulle kunna innebära att reavinstbeskattningen successivt trappas ned, exempelvis om en person har ägt bostaden under 20 år minskas reavinstbeskattningen med 50procent, efter 25 års ägande skulle reavinstbeskattningen bli 25procent och efter 30 år noll. Att såsom regeringen föreslår utöka tidsfristen för uppskov löser inte de problem som den höga reavinstbeskattningen förorsakar. Uppskjuten reavinst innebär att beloppet kvarstår, att ränta skall betalas på uppskovet. Att det maximala tillåtna beloppet för uppskov ökas har liten effekt i attraktiva bostadsregioner eftersom prisökningen oftast är avsevärt högre än uppskovsbeloppet. För att underlätta rörligheten på bostadsmarknaden bör kostnader, inklusive skatter och avgifter, vid försäljning och köp vara tydliga och transparenta. Den av regeringen föreslagna uppskjutna reavinstbeskattningen ökar inte vare sig tydligheten eller transparensen.

I syfte att öka rörligheten på bostadsmarknaden bör man överväga att skyndsamt tillsätta en utredning om hur lagstiftningen kan ändras så att inlåsningseffekterna minskar.

Med tanke på dagens bostadsbrist bör möjligheten att undanröja alla hinder som stör bostadskedjan, inklusive reavinstbeskattningen, ses över.

Margareta Cederfelt (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)