Ökad miniminivå för garanterad undervisningstid och fler skoldagar

Motion 2013/14:Ub261 av Gunilla Nordgren (M)

av Gunilla Nordgren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att se över möjligheten till fler skoldagar per läsår och minimum av garanterad undervisningstid inom grundskolan.

Motivering

Svenska elever går färre timmar i veckan än jämförbara länder. Idag är Sverige det OECD-land som har minst antal timmar för våra högstadieelever. I Sverige har man i snitt 741 timmar per år i grundskolan samtidigt som OECD-genomsnittet för 15-åringar är 948 timmar. Det är också så att antalet skoltimmar varierar mellan olika kommuner, vilket innebär att skolplikten ser annorlunda ut beroende på var man bor.

Regeringen har från höstterminen 2013 utökat undervisningstiden med 13 procent i ämnet matematik för elever i årskurserna 1–3 och i budgeten för 2014 föreslås även utökad undervisning i ämnet matematik för årskurserna 4–6 med en timme per vecka. Denna satsning är tänkt att träda i kraft 2016 och kommer sammanlagt för grundskolans nio år att innebära en ökning från 900 timmar till 1 125 timmar i ämnet matematik. Det är mycket positivt.

Vi har under en längre period sett att ett antal elever lämnar grundskolan utan att vara godkända i samtliga ämnen. Det är också många elever och lärare som tydligt utrycker att arbetsmiljön är stressig i skolan. Vi ser också ett behov av att tidigare upptäcka barn med behov av särskilt stöd. En ytterligare utökad garanterad undervisning skulle därför vara ett led i att minska stressen och öka möjligheterna för eleverna att hinna uppnå de grundläggande kunskapsmålen. Att upptäcka elever med svårigheter tidigt är en förutsättning för att vi ska kunna motverka utanförskapet och om vi menar allvar med en likvärdig skola. Fler skoldagar skulle möjliggöra ökad undervisningstid utan att varje skoldag behöver bli längre.

Regeringen bör överväga att se över möjligheten att ytterligare utöka den lägsta garanterade undervisningstiden i grundskolan och att införa fler skoldagar per läsår.

Stockholm den 23 september 2013

Gunilla Nordgren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)