Ökad jämställdhet i de statliga företagen

Motion 2003/04:N399 av Johan Andersson (s)

av Johan Andersson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökad jämställdhet i de statliga företagen.

Motivering

Den svenska arbetsmarknaden utmärks av en mycket tydlig uppdelning mellan kvinnor och män i olika yrken och i olika sektorer.

Inte minst visar sig detta då det gäller olika chefspositioner. Den skeva könsfördelningen är mest utmärkande inom det privata näringslivet, men också den offentliga sektorn har mycket kvar att göra.

Det grundläggande motivet för jämställdhetsarbetet är vikten av att slå vakt om principen om alla människors lika värde. Men det finns också ekonomiska argument:

  1. Det är lönsamt för både det enskilda företaget och för samhället som helhet att så många människor som möjligt kommer ifråga för alla sorters arbeten.

  2. Företag och organisationer vinner mer acceptans i samhället och agerar bättre tillsammans med sin omgivning om sammansättningen av deras anställda speglar befolkningen i övrigt.

  3. En brett sammansatt arbetsorganisation av personer med olika bakgrunder och erfarenheter är i de flesta situationer mer kreativ och nydanande än en helt homogen organisation.

Den statliga företagsverksamheten är omfattande. Det är därför av stor vikt att de statliga företagen agerar som föregångare inom jämställdhetsarbetet.

Regeringens mål avseende könsfördelningen i de statliga bolagsstyrelserna är en jämn könsfördelning. Ett delmål är uppsatt nämligen att andelen kvinnor ska vara minst 40 % 2003. Den 16 maj 2003 uppgick andelen till 39 %. I de av staten helägda företagen uppgick andelen kvinnor till 42 %. Detta är en mycket bra början, framför allt när man jämför med den privata sektorn.

Men vi måste gå vidare. Nästa mål är att åstadkomma en jämnare könsfördelning avseende ordförandeposterna i de statliga företagen.

På samma sätt är det viktigt att det blir fler kvinnor bland de verkställande direktörerna. Även här bör staten vara ett föredöme. Regeringens möjligheter att detaljstyra och direkt påverka utvecklingen på detta område är begränsade, men det måste vara en klar målsättning att andelen kvinnor ökar.

Stockholm den 7 oktober 2003

Johan Andersson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)