Ökad godstågskapacitet över Öresund

Motion 2022/23:137 av Niklas Karlsson (S)

av Niklas Karlsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ökad godstågskapacitet över Öresund och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

2029 öppnar Fehmarnförbindelsen mellan Danmark och Tyskland som inkluderar två 18 kilometer långa tunnlar en för bilar och en för tåg. Fehmarnförbindelsen kommer att skapa helt nya möjligheter för tågtrafiken och kommer att knyta Sverige närmare kontinenten. Till exempel kommer restiden mellan Malmö och Hamburg att bli endast 3 timmar med Fehmarnförbindelsen mot cirka 5 timmar idag. Fehmarnförbindelsen skapar ny järnvägskapacitet, vilket förbättrar möjligheten för svenskt näringsliv att ex­portera och importera gods på långa och tunga tåg. Detta är viktigt för svensk konkur­renskraft och för att minska klimatutsläppen från transporterna.

Beräkningar visar att godstågstrafiken kommer att öka med 80 till 100 procent när Fehmarnförbindelsen öppnar. Största delen av godstågen är svensk export och import och ska därför vidare till Sverige via Öresundsbron. Öresundsbron kommer inte att ha kapacitet till denna ökning i godstågstrafik och systemet är sårbart med bara en passage för godståg över Öresund. Kapaciteten för godståg över Öresund måste därför öka och det måste finnas alternativa passager över Öresund.

20182021 analyserade Trafikverket och danska motsvarigheten Vejdirektoratet en ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingborg för väg- och järnvägstrafik, men analysen inkluderade inte godståg. En metro mellan Malmö och Köpenhamn kan frigöra kapacitet på Öresundsbron genom att hantera den omfattande pendlingstrafiken mellan de två största städerna i Greater Copenhagen. Ett ytterligare alternativ är en järnvägsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn – kallad Europaspåret – för både regional-, fjärr- och godståg. En sådan lösning skulle öka järnvägskapaciteten över Öresund med 100 procent, skapa en alternativ passage för godståg och minska koldioxid­utsläppen med 28 miljoner ton genom att öka kapaciteten för godståg.

Förslag på Öresundsförbindelser som kan öka kapaciteten för godståg bör utredas av Trafikverket. Det är viktigt för både svenskt näringsliv och klimatomställningen att nya Öresundsförbindelser mellan Sverige och Danmark bidrar till att knyta ihop Sverige med kontinenten och ökar kapaciteten för både person- och godstransporter.

 

 

Niklas Karlsson (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-16 Granskad: 2022-11-16 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)