Ökad framkomlighet för handikappade

Motion 1988/89:So309 av Pär Granstedt och Karin Söder (båda c)

av Pär Granstedt och Karin Söder (båda c)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:So309

av Pär Granstedt och Karin Söder (båda c)
Ökad framkomlighet för handikappade

Ett grundläggande mål i den svenska handikappolitiken är att så långt som
möjligt eliminera handikappets effekter i den enskildes tillvaro. En central
fråga för många handikappade, särskilt synskadade och rörelsehindrade, är
möjligheterna att förflytta sig. De är i sin tur en förutsättning för ett normalt
socialt liv: arbete, umgänge, fritidsaktiviteter etc. Arbetet på att undanröja
svårigheter härvidlag bör därför ha hög prioritet.

Den bristande framkomligheten på trottoarer är ett stort, och i betydande
grad onödigt, problem för synskadade och rullstolsbundna. Byggnadsställningar,
trottoarserveringar, skyltar, parkerade cyklar etc skapar svårigheter,
och ofta direkta olycksrisker. Allmänna ordningsstadgan skall ombesörja
att det inte finns några hinder på gångbanorna, men är uppenbarligen
otillräcklig. Efterlevnaden av de regler som finns är mycket bristfällig. Det
kan bero på en bristande kunskap hos allmänheten, men hänger säkerligen i
stor utsträckning samman med bristande tillsyn och påföljder.

Det finns därför anledning för regeringen att ta initiativ för att förbättra
situationen. Aktuella åtgärder kan vara förbättrad information till allmänhet,
butiks- och restaurangägare m fl, en skärpt tillsyn och skärpta straffbestämmelser.

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts hemställer vi

att riksdagen hos regeringen begär åtgärder för att få till stånd en
bättre framkomlighet för handikappade i enlighet med vad som anförs
i motionen.

Stockholm den 25 januari 1989

Pär Granstedt (c)

Karin Söder (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)