Ökad försäljning av viltkött

Motion 2019/20:2173 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förenkling vid försäljningen av viltkött och tillitsfull konsumtion och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag är viltkött en outnyttjad tillgång. För att det ska få säljas till kunder krävs att köttet hanterats av godkända vilthanteringsanläggningar och det lönar sig inte för jägarna att gå igenom all administration och allt arbete som krävs för att kunna sälja sitt överskott till vanliga kunder. Pappersarbetet och resan till de godkända vilthanterings­anläggningarna kostar i många fall mer än vad de får tillbaka på att sälja köttet.

Det är viktigt att vildsvinskött kontrolleras så att det inte innehåller trikiner. Trikintester är nödvändiga för att garantera att köttet är riskfritt för konsumenten, men det bör gå att utföra det på ett effektivare vis. Hanteringen av köttet blir både kostsam och besvärlig, vilket kraftigt minskar incitamentet för jägaren att sälja det. Det här resulterar i att mycket viltkött aldrig når ut utanför jägarkretsen. Idag kommer endast runt 15 procent av vildsvinsköttet ut i handeln. För att öka tillgången på viltkött i handeln och bättre ta vara på den resurs som viltet innebär bör vi förenkla processen för att sälja viltkött direkt till konsumenterna.

Undertecknad vet att Livsmedelsverket har ett förslag på regelverk som är ute på remiss.

 

 

Lotta Finstorp (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)