Öka säljakten för det östgötska fisket

Motion 2018/19:2599 av John Widegren (M)

av John Widegren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta säljakt och handeln med dess produkter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sälstammen växer och ställer till allt större problem för våra fiskare. I Östersjön har stammen ökat från ett par tusen sälar på 80-talet till omkring 50000 idag. I den östgötska skärgården är antalet sälar större än på länge. Det är såklart positivt att sälstammen växer men det får inte ske på bekostnad av vår fisk. Sälen gör att konkurrensen om fisken blir betydligt större, då den äter väldiga mängder fisk och ål. En gråsäl kan äta mellan tre och åtta kilo fisk per dag. Den ökande sälpopulationen hotar särskilt det kustnära och småskaliga fisket.

Samtidigt förstör sälen våra fiskares utrustning, bland annat genom att riva sönder nät, vilket gör att det på vissa ställen är i princip omöjligt att ägna sig åt nätfiske.

För att värna fisket behöver sälpopulationen begränsas. Eftersom sälen inte har några naturliga fiender blir jakten ännu viktigare. Därför måste jakten på säl öka och underlättas. För att behålla stammen på dagens nivå behöver det skjutas omkring 3000 sälar i år men tilldelningen är bara 680 sälar.

Ytterligare en viktig aspekt av säljakten är tillvaratagandet av sälens kött, späck och skinn, något som är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Därför är det väldigt problema­tiskt att regler från WTO och EU i dag förbjuder den svenska handeln med sälprodukter. Det finns ett antal viktiga reformer att göra angående sälens förvaltning och det är hög tid.

John Widegren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)