Öka kraven på bankerna

Motion 2018/19:1172 av Ola Möller (S)

av Ola Möller (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att tillräckliga kapitalkrav ställs på bankerna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bankernas påverkan på samhället går inte att underskatta. Ständigt återkommande finansiella kriser världen över har sin grund i att banker på ett eller annat sätt har antingen understött eller själva genomfört transaktioner och ageranden som ligger på gränsen eller klart över gränsen för det tillåtna. Även innovationsförmågan hos bankerna i form av nya finansiella instrument är hög. Detta leder till extremt komplexa instrument som endast ett fåtal personer förstår de fulla konsekvenserna av. Ett tydligt exempel är den amerikanska subprime-krisen och den efterföljande finanskrisen 2007–2008. I takt med en ökad kreditexpansion inom framförallt bolånemarknaden ökar riskerna avsevärt när instrumenten blir allt mer komplexa.

Som ett av många sätt att motverka de skadliga effekterna av avancerade finansiella instrument har riskvikterna ökats. Bankerna ska helt enkelt ha mer kapital att täcka sina lån med. Men det är fortfarande en försvinnande liten del av den samlade lånestocken som täcks upp av reella säkerheter. Detta gör också att möjligheterna att låna ut stora volymer ökar. Konsekvenserna av detta är välkända. I den paradoxala och problema­tiska situation som Sverige befinner sig i med historiskt låga räntor och väldigt höga bolån är det viktigt att säkerställa att bankernas kapitalkrav är tillräckliga i förhållande till utlåningen. Inte minst i ljuset av att många av de kreditbegränsande åtgärderna har skett på låntagarsidan. Det är hushållen som blir begränsade genom lånetak, amor­teringskrav och liknande åtgärder. Bankerna å sin sida, där de systemkritiska funktionerna och riskerna ligger, kommer betydligt lindrigare undan.

För att säkerställa att finansieringen av ny utlåning är långsiktigt hållbar bör regeringen därför analysera om tillräckliga kapitalkrav ställs på bankerna.

Ola Möller (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)