Offentligt obduktionsprotokoll vid mord på statsminister

Motion 2000/01:K216 av Birger Schlaug (mp)

av Birger Schlaug (mp)
Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i
motionen anförs om vikten av öppenhet och offentlighet av
obduktionsprotokoll då en statschef eller statsminister mördas.
2. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag som medför att
offentligheten, i den mening som framförs i motionen, stärks då statschef
eller statsminister mördats.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Olof Palmes
obduktionsprotokoll skall offentliggöras.
Motivering
Som statschef eller statsminister är man inte bara privatperson utan i en
mycket speciell bemärkelse en offentlig person, som mer än kanske något
annat representerar konstitutionen. Hot mot en statschef eller statsminister
är inte bara hot mot en privatperson, utan kan lika väl vara ett hot mot det
hon eller han representerar. En statsministers eller statschefs död är inte
enbart en familjeangelägenhet, utan en nationell angelägenhet. Ett mord
på en statschef eller statsminister är i ännu högra grad något som berör ett
helt land, de människor som bor och verkar i landet. Ett mord på en
statsminister bör inte ses som enbart en familjeangelägenhet utan tvärtom
som något i högsta grad offentligt som berör respekten för demokratin.
Mordet på Olof Palme är fortfarande olöst. Många frågor med anledning
av mordet är obesvarade trots arbetsgrupper, kommissioner och stora
ekonomiska insatser. Rykten sprids, teorier växer fram, påståenden om olika
former av, ofta grova, otillbörligheter från "staten" förblir anmärkningsvärt
ofta obemötta, offentligt ställda frågor och anklagelser besvaras förvånande
ofta inte. Tigandet, menar många, tycks ha upphöjts till princip, vilket skapar
misstro. Sekretess används dessutom i många fall, av en rad olika skäl. Olof
Palmes obduktionsprotokoll har t.ex. hemligstämplats, med undantag av
utvalda delar.
Skälet för att hemligstämpla obduktionsprotokoll kan grundas på att
familjen så önskar eller p.g.a. rättsligt motiverade skäl. Men ett mord på en
statsminister bör inte, kan inte, får inte betraktas som en familjeangelägenhet
- därför är det orimligt att offentlighet av obduktionsprotokoll förhindras
p.g.a. att familjen, i detta fall familjen Palme, så önskar. Det är inte heller
rimligt att av påstådda rättsligt motiverade skäl, i årtionden, låta
hemligstämpeln ligga över demokratins krav på öppenhet. Tvärtom borde det
i en öppen demokrati vara självklart att obduktionsprotokoll efter ett mord på
en statschef eller statsminister skall vara offentligt i alla sina delar så fort
 det
är möjligt.
Det är väl uppenbart så att mordet på en statsminister i modern tid
knappast varit något som funnits i tankarna när regelverk och praxis vad
gäller t.ex. sekretess av obduktionsprotokoll vuxit fram. Regeringen bör
därför ges i uppdrag att se över regelverken och återkomma till riksdagen med
förslag som innebär att offentlighetskravet ökar.

Stockholm den 11 september 2000
Birger Schlaug (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)