Offentlig fond för kvalitetsjournalistik

Motion 2020/21:493 av Lars Adaktusson (KD)

av Lars Adaktusson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmana regeringen att i samråd med mediebranschens företrädare och organisationer inrätta en offentlig fond för kvalitetsjournalistik i syfte att stimulera konkurrens, ökad kvalitet och ett mer varierat utbud och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utvecklingen på medieområdet går just nu mycket snabbt. Nya nätplattformar och sociala medier utvecklas i rask takt samtidigt som etablerade medieföretag och redaktioner har svårt att hitta fungerande modeller för finansiering av journalistik. Medieutveckling och tillkommande tekniska möjligheter ska i grunden välkomnas. Samtidigt är det uppenbart att den nya tidens affärsmodeller på medieområdet inte i tillräcklig utsträckning ger utrymme för det som brukar kallas kvalitetsjournalistik.

I begreppets definition inkluderas oftast kvalificerad samhällsjournalistik, makt­granskande och ansvarsutkrävande publicistik samt nyhetsrapportering med bredd och djup i såväl omfång som omvärldsbevakning. Kvalitetsjournalistik har med andra ord en central betydelse för ökad kunskap hos befolkningen samt i bred bemärkelse som förmedlare av nutidshistoria och folkbildning.

Att denna typ av journalistik i grunden utgör ett samhällsintresse illustreras av det faktum att de svenska public service-bolagen, SVT, SR och UR, varje år tilldelas över åtta miljarder kronor av skattebetalarnas pengar. Det sker därför att kvalitetsjournalistik och maktgranskning är en omistlig del av demokratin och den öppna samhällsdebatt som vi i Sverige värnar.

Samtidigt är det uppenbart att viktig och sund konkurrens inte i tillräcklig utsträck­ning präglar svensk samhällsjournalistik. Inom det största och mest inflytelserika mediet, den nationella televisionen, är Sveriges Television i viss bemärkelse den enda producenten av kontinuerlig och kvalitativ nyhetsrapportering. Såväl inrikespolitisk bevakning som utrikesrapportering lyser med sin frånvaro i de flesta övriga kanaler och nätsatsningar.

I debatten om svensk television har det emellanåt framhållits att public service som begrepp inte får vara synonymt med SVT. Mot bakgrund av kvalitetsjournalistikens stora betydelse är detta en rimlig utgångspunkt. Med fog går det att ifrågasätta om det i vårt avlånga land endast ska finnas ett bolag som ges möjlighet att producera kvalifice­rad nyhets- och samhällsjournalistik.

I den debatt som nu pågår om public service och dess framtid bör själva begreppet breddas. Public service är mer än ett samhällsägt bolag det är en kvalitativ publicistisk inriktning som mycket väl kan ledas och utvecklas av företag med privata ägare. Att så faktiskt sker gynnar i förlängningen publiken, samhällsmedborgarna, som genom ökad konkurrens får del av ett större och mer kvalitativt utbud.

Mot bakgrund av detta bör regeringen, i samråd med mediebranschens företrädare och intresseorganisationer, ta initiativ till inrättandet av en offentlig fond för kvalitets­journalistik. Fonden bör fullt ut finansieras via den allmänna medieavgiften. Anslaget till de offentliga public service-bolagen minskas med det belopp som årligen överförs till den nya fonden.

Ur fonden för kvalitetsjournalistik ska privata medieföretag, produktionsbolag och enskilda frilansar fortlöpande kunna söka ekonomiskt stöd för såväl långsiktiga programsatsningar som enstaka projekt för exempelvis dokumentärer och undersökande journalistik.

Fondens styrelse och ledning, vars uppgift ska vara att pröva inkomna ansökningar och fördela stödet, ska genom lagstiftning vara åtskild från riksdag, regering, partier och det politiska systemet i övrigt.

Genom inrättandet av en offentlig fond stärks svensk kvalitetsjournalistik i avvaktan på den omdefiniering och modernisering som behöver ske av de offentliga public service-bolagens uppdrag. Konkurrensen, utbudet och kvaliteten ökar inom det centrala samhällsområde som public service utan tvekan utgör.

Lars Adaktusson (KD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-29 Granskad: 2020-09-29 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)