Obligatoriska jämställdhetsplaner i förskolan

Motion 2017/18:368 av Birgitta Ohlsson och Nina Lundström (båda L)

av Birgitta Ohlsson och Nina Lundström (båda L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa obligatoriska jämställdhetsplaner i förskolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skolans läroplan säger följande om jämställdhet i förskolan:

Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar från stereotypa könsroller.

Därför är det centralt att hela arbetslaget på en förskola verkar för att flickor och pojkar tydligt får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten. Givetvis har förskolläraren ett särskilt ansvar för att alla barn har verklig påverkan på verksamhetens innehåll. Men som alla med insyn i förskoleverksamhet är krasst medvetna om är det ytterst varierande nivå på jämställdhetsarbetet. Vi ser alltifrån många goda initiativ till aktiviteter där gammeldags passiviserande könsroller fortfarande hänger som en våt filt över dagens förskoleverksamhet.

Könen särbehandlas tydligt, vilket bland annat en doktorsavhandling från Malmöforskaren Annika Månsson visat. Bristen på jämställdhet börjar i familjen. Men för att befria individen från gammeldags könsroller räcker det inte med bara en jämställdhetsmedveten barnuppfostran i hemmen utan det krävs också en feministiskt medveten förskolepolitik.

 

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-28 Granskad: 2017-09-28 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)