Obligatorisk märkning av djurtestade produkter

Motion 2018/19:2691 av Henrik Vinge (SD)

av Henrik Vinge (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa en obligatorisk märkning av djurtestade kosmetikaprodukter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag är djurtestning av kosmetiska produkter förbjudet inom hela EU genom förord­ningen om kosmetiska produkter.[1] Förbudet omfattar den färdiga produkten såväl som de råvaror produkten innehåller. Förbudet mot djurtester förhindrar emellertid inte att samma råvaror eller produkter testas på djur för andra användningsområden än de som omfattas av förordningen om kosmetiska produkter. Förbudet omfattar inte heller djurtester som genomförs i de fall detta ställs som krav för att marknadsföra produkten i tredje land, vilket gäller bland annat för Kina.

Sammantaget innebär undantagen att en stor del av de kosmetiska produkterna på den svenska marknaden är djurtestade, trots det EU-rättsliga förbudet.

Förekomsten av en heltäckande förordning med förbud mot djurtestning av kosmetiska produkter har förlett många att felaktigt tro att de kan köpa alla kosmetiska produkter på marknaden i trygg förvissning om att de inte medverkar till djurtester. Medvetenheten om de viktiga undantagen från förbudet är låg. Regeringen bör verka för att öka medvetenheten kring djurförsök och bidra till att svenska konsumenter kan göra ett informerat och medvetet val genom att utreda om det skulle vara möjligt att införa en särskild märkning för alla kosmetiska produkter som genomgått djurtester eller innehåller råvaror som testats på djur. 

Henrik Vinge (SD)


[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)