Obligatorisk konsumentvägledare

Motion 2004/05:L354 av Tasso Stafilidis (v)

av Tasso Stafilidis (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tillsätta en utredning för att se över möjligheten att lagstifta om obligatorisk konsumentvägledning i kommunerna.

Motivering

Jag anser att det är angeläget att den kommunala konsumentvägledningen byggs ut och stärks så att hela befolkningen får tillgång till lokal konsumentvägledning. Under senare år har vidtagits åtgärder i form av engångssatsningar och utvecklingsprojekt. Dessa initiativ är lovvärda.

Det behövs dock, enligt min mening, mer långsiktiga åtgärder för att förstärka och utveckla tillgången till lokal rådgivning. De olika rådgivningsbyråer som finns på vissa områden är goda komplement till den kommunala konsumentvägledningen. Jag anser att det bör inrättas fler sådana rådgivningsbyråer på ytterligare sakområden, exempelvis i fråga om IT- och boendefrågor.

Därutöver vill jag framhålla vikten av att det kommer till stånd uppsökande verksamhet inom ramen för lokal konsumentverksamhet, riktad till de allra fattigaste och utsatta hushållen. Konsumentverket bör ta initiativ till att utveckla arbetssätt som gör att kunskapen i olika konsumentfrågor når ut till dem som behöver den bäst. Jag anser att en utredning ska tillsättas för att se över möjligheten att lagstifta om obligatorisk konsumentvägledning i kommunerna.

Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 4 oktober 2004

Tasso Stafilidis (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)