Nyandliga rörelser och sekter

Motion 2001/02:So514 av Mona Berglund Nilsson och Märta Johansson (s)

av Mona Berglund Nilsson och Märta Johansson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att personal som arbetar med människor i kris ges utbildning i psykologi, juridik, sociologi och teologi.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att berörd personal ges erforderlig kunskap och information om nyandliga rörelser och sekter.

Motivering

Vi har religionsfrihet i vårt land och det står var och en fritt att tillhöra olika religiösa samfund. Dock beräknas uppemot 150 personer varje år söka någon form av hjälp för olika problem som de drabbats av i samband med medlemskap eller utträden från s.k. nyandliga rörelser eller sekter.

Det finns emellertid all anledning att förmoda att mörkertalet är stort. Många lider av skamkänslor eller känner en stark ovilja mot att tvingas ge sig till känna offentligt. Vi kan också förmoda att fler säkerligen skulle söka hjälp om de vore förvissade om att t.ex. vårdgivare har erforderlig kunskap inom området.

Att det t.ex. inom vården saknas tillräcklig kunskap om de problem som kan drabba människor som hoppat av, uteslutits ur sekter, eller kring de anhörigas situation, bidrar säkerligen till att människor med behov av stöd avstår ifrån att söka hjälp.

För att kunna hantera dessa krissituationer, fordras att berörd personal inte enbart har kunskap kring den drabbade individens behov. Personalen behöver även utbildning i psykologi, juridik, sociologi och teologi samt kunskap och information om nyandliga rörelser och sekter.

Stockholm den 30 september 2001

Mona Berglund Nilsson (s)

Märta Johansson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)