Nya slussar i Göta älv

Motion 2017/18:760 av Jörgen Hellman m.fl. (S)

av Jörgen Hellman m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för att utveckla sjöfarten i Göta älv och Vänersjöfarten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sjöfarten är ett miljövänligt sätt att transportera varor och därför viktig att utveckla för att minska utsläppen från vägtrafiken. Sjöfarten är också samhällsekonomiskt lönsam, då den minskar slitaget på vägar och därmed minskar behovet av nyinvesteringar för att klara tunga transporter. Därför har Vänersjöfarten stor miljöpolitisk betydelse.

Vänersjöfarten är också viktig ur regionalpolitisk synpunkt. Den är en betydande näring tillsammans med hamnarna runt Vänern. Det transporteras omfattande volymer gods till och från företag kring sjön. Den har också stor betydelse för alla företag som är beroende av väl fungerande transporter i regionen och är därför en viktig transportled. Vägnätet och järnvägen skulle inte klara den ökade belastningen om Vänersjöfarten upphörde. Den motsvarar 110 000 lastbilstransporter och 375 fler tåg.

Många av de industrier som är lokaliserade runt Vänern finns där just tack vare möjligheten att införa råvaror och leverera produkter med sjöfart. Utan Vänersjöfarten hade och har sannolikt industrier av detta slag inte samma konkurrenskraft.

Det finns stor kapacitet i vattenleden och i hamnarna runt Vänern att utnyttja, och kostnaderna för ytterligare ett fartyg i trafik är mycket låga. Det finns naturligtvis ett värde för turism och kommande utveckling i berörda regioner också.

Nu måste staten och andra intressenter gå vidare med att utveckla Vänersjöfarten, slussarna och hamnarna vid Göta älv för att öka godsvolymerna, inte minst för miljöns skull.

Sedan drygt ett år tillbaka är också en särskild form av inlandssjöfart med speciella typer av fartyg tillåten på Göta älv, Vänern och Mälaren. Detta skulle kunna öka utnyttjandet av vatten som transportväg. På den europeiska kontinenten är inlandssjöfart ett vanligt sätt att frakta stora mängder av gods, inte minst bulkgods.

Sjöfarten har stora utvecklingsmöjligheter, inte minst inlandssjöfarten. Detta måste till för att avlasta väg- och järnvägssystemet. De nya slussarna måste utformas så att det går att köra fartyg som kan frakta containrar. Det är nästa utvecklingssteg så att inlandssjöfarten kan öka igen.

Dessutom är det så att det måste fram mer sten till nödvändiga skredförebyggande åtgärder i älven som man kan få vid byggande av nya slussar.

Trafikverket har i förslaget till nationell plan för transportsystem 2018–2029

föreslagit att ersätta slussarna i Trollhätte kanal. Trafikverket föreslår också att investeringen påbörjas under planperioden. Det är viktigt att projektet kommer igång beroende på att livslängden för slussarna snart är slut och för att värna Vänersjöfarten.

 

 

Jörgen Hellman (S)

 

Paula Holmqvist (S)

Peter Johnsson (S)

Catharina Bråkenhielm (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-30 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)