med anledning av prop. 2011/12:133 Nya myndigheter inom utbildningsområdet m.m.

Motion 2011/12:Ub9 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP)

av Esabelle Dingizian m.fl. (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kvalitet i högre utbildning.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nominering av vissa ledamöter i styrelserna för statliga universitet och högskolor.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jämställdhet och breddad rekrytering.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om omvärldsbevakning och -analys för högskolesektorn.

Motivering

Miljöpartiet har inget principiellt att invända mot förslaget att tre myndigheter inom högskoleområdet blir två och att kvalitetssäkring och tillsyn skiljs från service och internationellt samarbete. Däremot vänder vi oss mot idén att det är genom att göra om myndighetsstrukturen som kvaliteten i svensk högre utbildning ökar. Regeringen har låtit bli att ge högskolan nödvändiga resurser för de kommande åren. De satsningar som görs finansieras med oklara omfördelningar och besparingar som skapar osäkerhet bland lärosätena och försvårar en kvalitetssäkring av verksamheten. Den lärarledda undervisningen är så liten som fyra timmar i veckan inom en del ämnen och andelen internationella studenter minskar som en följd av regeringens politik. Aldrig förr har så få sökt till lärarutbildningen och arbetsmarknaden för akademiker förblir osäker.

En myndighetsstruktur som syftar till att förtydliga den statliga kvalitetsuppföljningen av svensk högre utbildning kommer också tydligare synliggöra den bristande högskolepolitiken hos samma stat. Regeringen har därför mycket kvar att göra innan kvaliteten i svensk högre utbildning på riktigt kan stärkas.

Nominering av vissa ledamöter i styrelserna för statliga universitet och högskolor

En valberedning som nominerar ledamöter i styrelserna för statliga universitet och högskolor är ett bra förslag. En sådan valberedning behöver vara lokal och ha god förankring i den region där högskolan verkar. Detta är särskilt viktigt för den regionala förankringen och högskolornas roll i den regionala utvecklingen över hela landet. Miljöpartiet ser positivt på att en lokal valberedning, förutom landshövding och representant för högskolan, också innefattar representanter för exempelvis näringsliv och kultur i regionen. Högskolans profil och regionens utmaningar bör vägas in när valberedning utses. Riksdagen föreslås ge regeringen detta tillkänna.

Jämställdhet och breddad rekrytering

Sveriges högskolor och universitet ska präglas av kvalitet, mångfald och tillgänglighet. Därför är det av största vikt att en högskolemyndighet har i uppdrag att arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter i den högre utbildningen. En högskolemyndighet bör även ha i uppdrag att stimulera intresset för högre studier generellt och att arbeta för att bredda rekryteringen till högre studier.

Ökad jämställdhet och breddad rekrytering är viktigt för såväl att se till att alla ges lika reella möjligheter som att öka kvaliteten i högskolan.

I de fall främjandeuppgifter avseende lika rättigheter och jämställdhet förs över till lärosätena krävs granskning. Lärosätenas arbete med ovan nämnda frågor måste följas upp och utvärderas av granskningsmyndigheten, och detta måste tydligt återspeglas i den instruktion som ges myndigheten. Riksdagen föreslås ge regeringen detta tillkänna.

Omvärldsbevakning och -analys för högskolesektorn

En högskolemyndighet bör ha ansvar för omvärldsbevakning och -analys för högskolesektorn. En omvärldsbevakning i vidare mening är nödvändig för att stärka sektorns ställning såväl nationellt som internationellt. Sverige har inte råd att inte ha en sammanhållen analys av den högre utbildningen i en tid när kunskap blir allt viktigare och vårt främsta konkurrensmedel som nation. Analysuppdraget för kvalitetssäkrings- och tillsynsmyndigheten bör inte heller begränsas till Regeringskansliets behov. Högskoleverkets nuvarande uppföljningsuppdrag bör föras över till kvalitetssäkrings- och tillsynsmyndigheten som bör ges ett mer självständigt analysuppdrag. Riksdagen föreslås ge regeringen detta tillkänna.

Stockholm den 12 april 2012

Esabelle Dingizian (MP)

Agneta Luttropp (MP)

Peter Rådberg (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-04-12 Bordläggning: 2012-04-16 Hänvisning: 2012-04-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)