Ny radiolagstiftning

Motion 1990/91:K418 av Anders Björck m.fl. (m, c, fp)

av Anders Björck m.fl. (m, c, fp)
Den senaste tidens händelser i Persiska viken och
Baltikum har givit oss en ny påminnelse om vikten av
yttrande- och informationsfrihet. Vår upprördhet är stor
när fria radiosändare i Litauen stängs, och när den
fristående sovjetiska nyhetsbyrån Interfax verksamhet
hotas.
I Sverige finns en lång tradition av pressfrihet som vi
svenskar har all anledning att vara stolta över. I
tryckfrihetsförordningen garanteras den svenska pressens
fria och oberoende ställning. Det eterdistribuerade ordet är
emellertid undantaget från den grundläggande yttrande-
och informationsfrihet som regeringsformen stadgar.
I ett utslag från Europarådsdomstolen för de mänskliga
rättigheterna (Radio Groppera and Others
14/1988/158/214) slår domstolen fast att koncessionsregler i
princip endast får vara inriktade på, och skall begränsas till,
frekvenstekniska aspekter. Således strider det svenska
radiomonopolet mot domstolens tolkning av artikel 10 i
Europarådskonventionen om de mänskliga rättigheterna.
Utarmning hotar radion
Det är allvarligt att svensk radio inte omfattas av den
yttrandefrihet som anses självklar för det skrivna ordet. En
vidgad yttrande- och informationsfrihet skall vara det
grundläggande motivet bakom en ny radiolagstiftning.
Icke desto mindre innebär radiomonopolet, tvärt emot
vad som vanligen anförs av dess förespråkare, en ökande
risk för utarmning av svensk radio.
I mer än femtio år var Sveriges Radio helt ensamt om att
sända radio i vårt land. Försök med så kallade
piratradiostationer som ville utmana monopolet, t ex Radio
Syd och Radio Nord, tystades av Riksdagen.
Nu riktar flera internationella företag sina blickar mot
den svenska marknaden och planerar satellit- och
kabeldistribuerade radioprogram på svenska. Risken är stor
att dessa sändningar kommer att förläggas utanför landets
gränser. Detta vidgar inte arbetsmarknaden för svenska
radiojournalister. Tvärtom minskar andelen
svenskproducerade program, vilket på sikt hotar att utarma
svensk radio.
Alternativet till en sådan utveckling är att Sveriges
Radios monopol för markbundna radiosändningar
avskaffas, och att fristående sändare får möjligheter att
sända svensk radio i Sverige.
Detta är fullt möjligt, bara den politiska viljan finns.
Den frekvensbrist som en gång i tiden motiverade Sveriges
Radios monopol finns inte längre. Därför måste den
svenska radiolagstiftningen snarast möjligt tillåta fri radio.
Radion avregleras i Europa
Under 1980-talet avreglerades radion över hela
Västeuropa och flera tusen nya lokala radiostationer
tillkom. Under denna period har radion utvecklats till det
främsta och viktigaste lokala mediet.
I flera av länderna var avregleringen en anpassning av
lagstiftningen till verkligheten; olika radiostationer starade
reklamsändningar utan tillstånd från myndigheterna. I
Norge avreglerades radion bl a 
som en följd av att Article 19 International Centre On
Censorship i London uppmärksammat FNs kommitté för de
mänskliga rättigheterna på de norska
reklambestämmelserna för radion.
Även i Östeuropa befrias nu radiomediet från tidigare
restriktioner. I de tidigare kommunistdiktaturerna öppnas
nu möjligheter för fler än staten att sända radio. Detta är en
utveckling, som av olika uppgifter att döma, även kan bli
verklighet i Albanien!
Samtidigt är Sverige ett av de få länder i Europa som inte
deltar i avregleringen av radiomediet. Bortsett från
införandet av närradion är situationen i stort sett densamma
som då Radiotjänst bildades 1924.
I Vagnhärad i Sörmland har Radio Nova sedan juni 1990
trotsat radiolagens förbud mot kommersiell reklam.
Närradionämnden har dragit in sändningstillstånden för
fyra av medlemsföreningarna -- centerpartiet, folkpartiet
liberalerna, moderata samlingspartiet och Röda korset --
samt för Östra Sörmlands Närradioförening. Vidare har
nämnden polisanmält Radio Nova för brott mot radiolagen.
Polisförhör har hållits med Radio Novas stationschef och
företrädare för moderata samlingspartiets, folkpartiet
liberalernas och centerpartiets respektive lokalavdelningar.
Det är uppenbart att Radio Nova bryter mot radiolagen.
Samtidigt har stationens reklamsändningar och
Närradionämndens agerande visat på lagstiftningens
absurditeter. Därför måste lagstiftningen förändras.
Reformera radion snabbt
Det är enligt vår mening uppenbart att Sverige måste få
en lagstiftning som tillåter fri radio. Det är också
nödvändigt att denna lagstiftning kan träda i kraft snarast
möjligt. Annars riskerar Sverige att bli det avskräckande
exemplet i ett Europa som i övrigt karaktäriseras av ökad
frihet för etermedia.
Den parlamentariska radio- och TV-beredningen, som
tillsattes hösten 1990, har hittills behandlat enbart TV-
frågor. Proposition om TV-politiken skall avlämnas den 2
april. Efter detta datum bör beredningen ta ställning till
radiofrågorna och en ny svensk radiolagstiftning.
En ny radiolagstiftning bör garantera radiomediet i
princip samma yttrandefrihet som sedan mycket länge
gäller för tidningar och tidskrifter.
Sveriges Radios monopol bör avskaffas och endast
tekniska hinder tillåtas begränsa den fria etableringsrätten.
Koncessioner skall kunna ges till fysiska och juridiska
personer. De fristående radiostationerna bör ges frihet
beträffande finansiering av sändningarna, varför
radiolagens förbud mot kommersiell reklam avskaffas.
Närradionämnden bör, liksom även Kabelnämnden,
avskaffas och alla koncessionsärenden, för såväl radio som
TV, handläggas av en gemensam koncessionsgivande
myndighet.
Den nya lagstiftningen bör kunna träda i kraft fr.o.m.
den 1 januari 1992.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om den parlamentariska radio- och
TV-beredningens fortsatta arbete,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en ny radiolagstiftning,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om fri etableringsrätt för
radiostationer,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om upphävande av radiolagens
förbud mot kommersiell reklam.

Stockholm den 24 januari 1991

Anders Björck (m)

Jan-Erik Wikström (fp)

Larz Johansson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)