med anledning av prop. 2007/08:115 Ny marknadsföringslag

Motion 2007/08:C1 av Christina Axelsson (s)

av Christina Axelsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla kraven på att näringsidkare ska lämna information som är av särskild betydelse från konsumentsynpunkt eller vid förmånserbjudanden.

Motivering

I regeringens proposition 2007/08:115 Ny marknadsföringslag lägger regeringen fram ett förslag om att de nuvarande kraven på att näringsidkare ska lämna information som är av särskild betydelse från konsumentsynpunkt eller vid förmånserbjudanden tas bort.

Konsumentfrågorna berör oss alla. Aldrig förr har vi som konsumenter haft så stora valmöjligheter som i dag. Men det är inte alltid lätt att göra medvetna och hållbara val. Sverige har i dag ett bra konsumentskydd, men trots det befinner sig många konsumenter i underläge. En tämligen färsk undersökning visar att konsumentkollektivet varje år förlorar 20 miljarder kronor på grund av problem med varor och tjänster (Jordbruksdepartementet 2005, se prop. 2005/06:105 s. 15). Regeringen kallar det renodling av idén om att det är upp till näringsidkarna själva att lämna tillräcklig information om sina produkter. Jag menar att det är att riskera att ytterligare försvaga konsumenternas ställning på marknaden till förmån för näringsidkarna. Det vore därför fel väg att gå om kraven på att näringsidkare ska lämna information som är av särskild betydelse från konsumentsynpunkt eller vid förmånserbjudanden tas bort.

Stockholm den 1 april 2008

Christina Axelsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-04-01 Bordläggning: 2008-04-03 Hänvisning: 2008-04-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)