Ny cykelled på Öland

Motion 1992/93:T335 av Lena Öhrsvik m.fl. (s)

av Lena Öhrsvik m.fl. (s)
Att cykla är bra för hälsa och miljö!
Att cykla är roligt!
Men det måste bli säkrare.
Vägverket har ett antal projekt för att utveckla
cykelturismen och det vardagliga cyklandet och för att
förbättra trafiksäkerheten. Bidraget till byggande av
cykelleder är dock otillräckligt. Det borde öka inom ramen
för det totala anslaget.
Ett av projekten, som enligt vår uppfattning bör
prioriteras, är en cykelled från Ölandsbrons fäste via
Borgholm till Byxelkrok, en sträcka på 8 mil. Ur
turistsynpunkt vore en sådan led en bra satsning. Ur
trafiksäkerhetssynpunkt vore det än mer angeläget, med
hänsyn till den mycket intensiva trafiken under
sommarhalvåret. Det är verkligen förenat med stor fara att
försöka färdas den vägen per cykel vid den tiden. Ur
sysselsättningssynpunkt har tidpunkten aldrig varit
lämpligare.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av en ny cykelled på
Öland.

Stockholm den 25 januari 1993

Lena Öhrsvik (s)

Stig Alemyr (s)

Bengt Kronblad (s)

Krister Örnfjäder (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)