Ny bro eller tunnel över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje

Motion 2022/23:403 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en ny trafiklösning med bro eller tunnel över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Olyckan på motorvägsbron dagen före midsommarafton den 27 juni 2016 illustrerade med all önskvärd tydlighet hur sårbart det svenska vägnätet är över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje. Här möts E4 och E20 i en trång passage som utgör den naturliga till- och frånfarten för Stockholm. När/om denna passage blir helt utslagen kan trafiken ledas om över Saltsjöbron som går parallellt med motorvägsbron, genom Södertäljes stadskärna över Mälarbron, via Strängnäs/Enköping över Hjulstabron på väg 55 och med tillfart norrifrån till Stockholm eller slutligen över Mörkö med färja över Skanssundet.

Så länge Saltsjöbron och Mälarbron i centrala Södertälje är i full funktion är situationen hjälpligt hanterbar, även om det skulle uppstå mycket stora störningar för såväl persontransporterna som varuförsörjningen i en situation med begränsad framkomlighet vid ovan nämnda passage. Att så är fallet visade sig tydligt vid olyckan midsommaren 2016. Men om också dessa broar skulle sättas ur spel blir situationen genast mycket allvarlig. Så allvarlig att den sannolikt skulle lamslå stora delar av Stockholmsregionen.

Några av de viktigaste aspekterna i sammanhanget är de kapacitets-, säkerhets- och sårbarhetsaspekter som finns i dagens transportsystem. Ett robust och tillförlitligt transportsystem förutsätter redundans och en tillräcklig kapacitet. En kapacitetsförstärkning över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje för fordonstrafik med utökning av antalet körfält som tidigare ingått i den nationella planen har nu lyfts ut och ingår inte i planen för 20222033. Däremot framgår av planen att Trafikverket ska ha en fortsatt dialog med Södertälje kommun om behovet av redundans för vägtrafiken som korsar Södertälje kanal. Innebörden av detta är i dagsläget oklar.

Sårbarheten kring det så kallade Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje är dock alltjämt mycket stor. Denna trånga passage är en av de viktigaste och idag mest sårbara delarna i fordonstrafiksystemet i hela landet, varför det är angeläget att i planeringen lägga en betydande vikt vid säkerhets- och sårbarhetsaspekterna. De senaste årens försämrade säkerhetsläge och Rysslands olagliga invasion av Ukraina har åter aktualiserat totalförsvarsplaneringen. Ett robust och redundant trafiksystem är en viktig parameter i detta sammanhang. Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje torde vara en av de mest akuta delarna av dagens trafiksystem som behöver åtgärdas ur ett säkerhets- och sårbarhetsperspektiv. Därför måste också en helt ny trafiklösning för fordonstrafiken över Saltsjö-Mälarsnittet genom Södertälje komma till stånd. Det är angeläget att snarast möjligt planera och bygga en ny passage över eller under Södertälje kanal. Det handlar om att säkra en god kapacitet för trafikförsörjningen till och från huvudstadsregionen, stärka konkurrenskraften för de stora exportindustrier som finns i Södertälje men också säkra en god kapacitet för gods-, varu- och persontransporter.

 

 

Ingela Nylund Watz (S)

Anna Vikström (S)

Serkan Köse (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-17 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)