Norska och danska språken i svensk TV

Motion 1990/91:Kr227 av Ingrid Sundberg (m)

av Ingrid Sundberg (m)
1986/87 genomfördes en kartläggning i syfte att främja
strävandena att skapa en hemmamarknad för nordiska
kulturyttringar inom teater, bildkonst, litteratur, musik,
radio och TV och andra elektroniska medier samt annan
kulturell verksamhet.
En viktig del i det nordiska kultursamarbetet är att öka
språkförståelsen av grannspråk. Genom
gränsöverskridande TV-utsändningar har de nordiska
ländernas medborgare kunnat se grannlandets TV om de
bott nära gränsen. Detta har visat sig utgöra ett utmärkt
medel för att lära och förstå grannlandets språk.
Nordiska rådet har rekommenderat de nordiska
regeringarnas länder att vidta åtgärder med anledning av
antagningen av programmet om en nordisk kulturell
hemmamarknad. Det bör då vara självklart att intervjuer i
Sveriges television med personer från Norge och Danmark
inte översätts som nu sker. Intervjuer och liknande inslag
bör sändas in extenso på respektive språk utan att de tonas
ner till förmån för referat eller översättning.

Hemställan

Med anledning av det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behandlingen av norska och
danska i Sveriges television.

Stockholm den 22 januari 1991

Ingrid Sundberg (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)