Norrtälje en del av Stockholmsregionen

Motion 2022/23:687 av Markus Selin (S)

av Markus Selin (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en upprustning av vägnät, väginfrastruktur och trafiksäkerhet kring norra Stockholms län i allmänhet och Norrtälje i synnerhet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att de spårbundna kommunikationerna med Roslagsbanan utvecklas från Stockholm city till Rimbo och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att utveckla en sammanhållen arbetsmarknad och kompetensförsörjningsbehov kring norra Stockholms län i allmänhet och Norrtälje i synnerhet och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ansvariga myndigheter för den statliga arbetsmarknadspolitiken särskilt bör studera förutsättningarna för att utveckla en sammanhållen arbetsmarknad och kompetensförsörjningsbehov kring norra Stockholms län i allmänhet och Norrtälje i synnerhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Stockholms- och Mälardalsregionen är en del av Sverige som står för närmare hälften av Sveriges befolkning, sysselsättning och BNP samt genererar mer än hälften av tillväxten i hela landet. Östra Mellansverige fungerar som en gemensam marknad för arbete, utbildning och bostäder vilket ger en mångfald av möjligheter och kvaliteter för människor och företag. Stockholm-Mälarregionen växer, blir allt viktigare för hela Sveriges utveckling och konkurrenskraft samt är ett nav i Norden. Stockholmsregionen är Sveriges största arbetsmarknad. Antalet sysselsatta uppgår till över en miljon och närmare 100 000 pendlar varje dag in från andra regioner, främst Uppsala och Södermanland.

Norrtälje kommun ligger i nordligaste delen av Stockholms län och här bor drygt 64 000 personer. Befolkningstillväxten beräknas vara stark kommande decennium. Kommunens landareal sträcker sig över en tredjedel av Stockholms län. Norrtälje kommun ligger strategiskt och nära Arlanda, som en del av huvudstadsregionen och med egen infrastruktur som Kapellskär som en av Sveriges största hamnar och härtill Grisslehamn med kortaste överfarten till Åland. Vattenvägarna till Åland, Finland och den viktiga Östersjötrafiken är central. Norrtälje kommuns strategiska läge och ökande behov accentueras av att Stockholm-Mälarregionen växer, inklusive Uppsala som idag är Sveriges fjärde storstad. Norrtälje ligger mitt i ett av Europas mest expansiva tillväxtområde. Härtill tillkommer klartecken för Svensk Kärnbränslehantering i Forsmark att bygga ut slutförvaret av låg- och medelaktivt avfall. Projektet beräknas ta tio år och ge en rad nya arbetstillfällen och arbetsmarknaden integreras här med norra delarna av Norrtälje kommun.

Norrtälje kommun bör integreras med och utvecklas i samma takt som övriga Stockholmsregionen. Ju mer integrerad kommunen blir i Stockholmsregionen desto starkare blir förutsättningar för arbete, utbildning, service och nöjen i och kring hela norra Stockholms län. Att vara en del av en växande region skapar många möjligheter. Idag är Norrtälje kommun dock inte integrerad i regionen fullt ut vilket avspeglas i analyser av ekonomisk tillväxt, befolkningstillväxt, utbildningsnivåer och bostadsproduktion. I samband med den översiktliga och långsiktiga planeringen finns därför möjligheter att se till att såväl lokala kvaliteter utvecklas som att enas kring viktiga regionala och nationella frågor för framtiden.

Stockholms läns nordöstliga kommuner utvecklas och samarbetar särskilt vilket avser de sex kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Dessa sex kommuner växer kraftigt med nya invånare, bostäder, arbetsplatser och härmed även behovet av utvecklad kollektivtrafik och förbättrad spårburen kollektivtrafik i och med Roslagsbanan. Roslagsbanan är Sveriges enda smalspåriga järnväg med reguljär trafik med sträckning Stockholm Östra–Kårsta samt bibanorna Djursholms Ösby–Näsbypark och Roslags Näsby–Österskär. Det finns löpande behov av utvecklad busstrafik mot Norrtälje, en förlängning av Roslagsbanan till Rimbo i Norrtälje kommun samt kompletterad förlängning av Roslagsbanans Vallentunagrenen vidare till Arlanda. Roslagsbanan är en regionalt ägd järnväg, men enligt Region Stockholms uppfattning bör en sådan investering ändå delas med staten.

Med bra pendlingsmöjligheter kan norra Stockholms län ta del av hela regionens växande utbud och arbetsmarknad. Befolkningstillväxt, utbildningsnivåer, företagande och bostadsproduktion ska ligga på minst samma nivå som övriga Stockholmsregionen. Den gemensamma arbetsmarknaden kan och bör därför fortsätta att utvecklas norrut mot till exempel Forsmark och Östhammarområdet, västerut mot Uppsalaregionen, söderut mot Stockholm samt österut mot Åland och Finland. Helheten och väderstreckens alla riktningar bör beaktas fullt ut då arbetet fortskrider från ansvariga myndigheter för den statliga arbetsmarknadspolitiken. Helhetsansvaret innefattar likvärdig service i hela riket liksom norra Stockholms län. Ändamålsenliga samverkansorgan bör tillvaratas och insatser ska leda till varaktiga arbetsmarknadsetableringar i och kring Norrtälje. Fler etableringar i och kring Norrtälje ger en än starkare Stockholmsregion.

 

 

Markus Selin (S)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-21 Granskad: 2022-11-21 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)