Norrköping som transportcentrum

Motion 1992/93:T548 av Dan Ericsson i Kolmården (kds)

av Dan Ericsson i Kolmården (kds)
Norrköping har ett synnerligen strategiskt läge ur
kommunikationssynpunkt. Hamnen ger goda möjligheter
till färjeförbindelser till de baltiska staterna och till Finland.
Den knutpunkt som Norrköping utgör för järnväg, vägar,
hamn och flygfält är en utmärkt utgångspunkt för
kommunens strävan att tillsammans med den östsvenska
regionens övriga intressenter, främst näringslivet, utveckla
ett transportcentrum. Fortsatt arbete med snabbare tåg och
upprustning av E4 till motorvägsstandard såväl vid
Norrköping som norrut vid Stafsjö och söderut vid Ödeshög
förbättrar dessa möjligheter ytterligare. Uppbyggnad av
effektiva omlastningssystem för kombinerade transporter
med lastbil och järnväg för godstrafiken är ett annat viktigt
led.
Mitt i det offensiva arbete som bedrivs för att etablera
Norrköping som transportcentrum har SJ:s ledning beslutat
att lägga ned SJ:s vagnverkstad i Norrköping. Detta med
hänvisning till att det är fel geografiskt läge. Läget är det
nog inget fel på men däremot SJ:s beslut. Verksamheten vid
trafikverkstaden är idag lönsam och driften effektiv.
Norrköping utgör en region med flera stora industrier som
använder järnvägen bl a för export och import. Godsflödet
till och från Norrköpings närområde är omkring 40.000
järnvägsvagnar om året. Vid lastning och lossning av dessa
vagnar är det viktigt att nödvändiga serviceåtgärder snabbt
kan sättas in. För att klara detta flöde samt inte minst
säkerställa utvecklingsplanerna vad gäller
transportcentrum krävs att möjligheterna finns kvar att i
Norrköping kunna hålla efter och reparera järnvägsvagnar.
Min uppfattning är att riksdag och regering har ett
övergripande ansvar för infrastrukturen i Sverige. Det är
därför angeläget att SJ för närvarande som affärsverk men
snart som ett aktiebolag får klara direktiv för hur
verksamheten skall utvecklas. I detta fall bör regeringen be
SJ att redovisa underlag för sina beslut vad gäller
vagnverkstäder i framtiden och ställa detta i relation till en
samlad infrastrukturell strategi. I den strategin måste
givetvis frågan om utveckling av Norrköping som
transportcentrum vägas in.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motioen anförts om SJ:s trafikverkstad i Norrköping
och strävan att utveckla Norrköping till ett
transportcentrum.

Stockholm den 25 januari 1993

Dan Ericsson (kds)

i Kolmården
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)