Norrbotniabanan

Motion 2009/10:T207 av Maria Lundqvist-Brömster (fp)

av Maria Lundqvist-Brömster (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att satsa på Norrbotniabanan.

Motivering

Norra Sverige har mycket höga industriella produktionsvärden som skapar produktion och arbetstillfällen i hela EU. Norra Sverige har stor betydelse för att EU ska kunna säkra en egen stark produktion av malm och skogsråvara. Kommissionen föreslår att EU ska åta sig att skärpa utsläppen med 20 % fram till år 2020.

Infrastrukturinvesteringar i järnvägsnätet är en offensiv satsning som främjar både miljö och tillväxt. Att föra över mer av gods- och persontransporter till järnväg skulle väsentligt minska de klimatpåverkande utsläppen från transportsektorn i vårt land. Norrbotniabanan skulle ge en minskning av koldioxidutsläppen med ca 100 000 ton per år. Då är den utländska trafiken exkluderad. E4 har mellan 700 och 1 200 långtradare per dygn och om man tänker att ett enda godståg rymmer 30 långtradare så får man en aning om vad det i innebär praktiken. Att erbjuda människor och företag en kombination av snabbare och billigare transporter skulle ge den regionala och därmed den nationella tillväxten en rejäl skjuts framåt.

Norrbotniabanan skulle minska företagens transportkostnader med mer än 30 % samtidigt som man via regionförstoring kan skapa flera arbetsmarknadsregioner med mer än 500 000 invånare. Forskningen har visat att detta har en avgörande betydelse för en regions tillväxt.

Med Norrbotniabanan från Umeå till Haparanda skulle det framtida samarbetet mellan Barentsregionen, Sverige och övriga Europa kunna utvecklas. Norrbotniabanan är också viktig för den framtida utvinningen av råvaror inom Nordkalotten och Barentsregionen. Transportkapaciteten ökar samtidigt som transportkostnaden minskar, ett måste för vår industri i en alltmer hårdnande internationell konkurrens. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

Stockholm den 29 september 2009

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-09-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)