Normbildning

Motion 2003/04:Ju441 av Tomas Högström (m)

av Tomas Högström (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om normbildning.

Motivering

Det har stor betydelse hur allmänheten uppfattar lagar, regler och inte minst hur domstolar motiverar sina domar.

Uttrycket ”av normalgraden” är ett exempel på hur felaktiga signaler sänds ut från landets domstolar. Det används för att gradera hur allvarligt/grovt ett brott varit. I motiveringen till olika domar talas t. ex. om ”skadegörelse enligt normalgraden” och ”misshandel enligt normalgraden”.

För en person som blivit utsatt för ett brott och för allmänheten framstår denna motivering som direkt stötande. Rättsväsendet har ett särskilt ansvar när det gäller att upprätthålla normer och att svara för normbildningen i samhället. Landets domstolar ska, enligt min mening, inte ägna sig åt att skicka signaler att det är något ”normalt” att t.ex. förstöra annans egendom eller att misshandla någon.

Dessutom förekommer den här typen av skrivningar i förarbeten och motiveringar till olika lagar.

Riksdagen bör enligt min mening ge regeringen i uppdrag att se över hur rättsväsendet formulerar sig. Formuleringar enligt ovanstående visar på att det är en angelägen åtgärd.

Stockholm den 5 oktober 2003

Tomas Högström (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)