Norge--Vänerlänken

Motion 1992/93:T559 av Marianne Andersson och Kjell Ericsson (c)

av Marianne Andersson och Kjell Ericsson (c)
Goda kommunikationer är av avgörande betydelse för
en regions utveckling vilket vi framhållit vid upprepade
tillfällen. I Västsverige finns det många angelägna projekt
som kräver en snar lösning. Än viktigare har detta blivit
med tanke på det svåra arbetsmarknadsläget i
Fyrstadsområdet på grund av lågkonjunkturen och krisen i
bilindustrin. Då är det angeläget att få till stånd en
helhetssyn och en samsyn så att satsningarna blir optimala
för regionen både när det gäller vägar och järnvägar och
inte minst så att regionen får en rimlig del av de stora
infrastruktursatsningar som görs. Ett sådant samförstånd
håller nu på att växa fram i arbete med den Västsvenska
transportstrategin vilket är mycket glädjande.
Järnvägsförbindelsen mellan Göteborg och Oslo har
varit föremål för diskussion under flera år. Banverket har
redan tidigare beslutat att en upprustning och utbyggnad av
järnvägen via Dalsland och Kornsjö -- Norge--
Vänerlänken -- är den mest fördelaktiga och man har
dessutom nu prioriterat upp den i angelägenhetsgrad.
Skälen är flera, bland annat knytningen till det pågående
arbetet på Västkustbanan och det nordiska perspektivet.
Det är av stor vikt att snabbt få en modern, välfungerande
järnvägsförbindelse mellan Oslo och Göteborg och vidare
ut i Europa. Vi instämmer i detta och förutsätter att
regeringen i propositionen om investeringar i trafikens
infrastruktur nu i februari följer upp Banverkets förslag och
prioritering så att investeringarna kan sättas igång snarast
möjligt. En fördel är att detta arbete kan utföras i etapper
och att förberedelserna för igångsättande ligger långt
framme.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om Norge--Vänerlänken.

Stockholm den 26 januari 1993

Marianne Andersson (c)

Kjell Ericsson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)